دانلود کتاب بهره‌برداری و مدیریت شبکه‌های فاضلاب

دانلود کتاب بهره‌برداری و مدیریت شبکه‌های فاضلاب
بزرگنمایی
راهنمای مطالعه کتاب‌ها
برای مطالعه کتاب‌ها، لازم است اپلیکیشن کتابراه را در موبایل، تبلت یا رایانه خود نصب کنید.
جزییات کتاب

معرفی کتاب بهره‌برداری و مدیریت شبکه‌های فاضلاب

کتاب بهره‌برداری و مدیریت شبکه‌های فاضلاب، برگردان فارسی دستورالعمل WEF در مورد مدیریت شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، ترجمۀ عادل علاف صالحی و عباس علاف صالحی است.

در کتاب بهره‌برداری و مدیریت شبکه‌های فاضلاب، به جرأت می‌­توان گفت که تمام مسائل و نیازهای مربوط به بهره‌برداری، نگهداری و توسعه شبکه‌­های جمع‌­آوری فاضلاب مورد اشاره قرار گرفته است و بی­‌جهت نیست که در طول سه سال از 2006 تا 2009، شش بار تجدید ویرایش و چاپ شده است.

هدف از تهیه این دستورالعمل، هدایت و سازمان‌دهی مدیران و ناظران شبکه‌های جمـع‌آوری فاضـلاب است. در غالب جوامـع شهری و برون شهری، شبکه جمع‌آوری فاضلاب یکی از بزرگترین و با ارزش‌ترین سرمایه‌های زیربنایی است. این سیستم، فاضـلاب‌روهای ثقلی؛ ایستگاه‌هـای پمپاژ؛ لوله‌های تحت فشار و سایر تجهیزات مرتبط با انتقـال فاضلاب را تحت پوشش خـود قرار می‌دهـد. این سیستم از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیـطی نقشی حیاتی ایفا می‌کند. به رسمیت شناخته‌شدن این سیستم توسط جامعه حائز اهمیت است به گونه‌ای که منابع بخصوصی در زمینه مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری به آن اختصاص داده شده اسـت.

اگرچه کتاب بهره‌برداری و مدیریت شبکه‌های فاضلاب عمدتاً به منظور استفاده مدیران شبکه‌های جمع‌آوری فاضـلاب تهیه شده است، اما افراد دیگر نیز از آن بهره‌مند خواهند شد. این کتاب می‌تواند برای مهندسین صنایع، اپراتـورهای سیستم، نماینـدگان منتخب منطقه‌ای، مسئولیـن شهری، مدیران مالی، متخصصان ارتباطات شهری، مقامات نظامی، مشاوران و هر شخص دیگری که تمایل به محافظت از سلامت عموم و محیط زیست دارد، مفید واقع شود.

ادامه
فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1- اهـداف
2- مخاطبین
3- مدیـریت منـابع؛ مدیـریت بهـره بـرداری و دستـورالعمل نگهـداری
فصل دوم: بهره برداری و نگهداری از شبکه
1- پیشگفتـار
2- اهـداف بـرنـامـه
3- راه انـدازی یا ارزیـابی برنامـه بهـره برداری و نگهـداری
4- اجـزای بـرنامـه
5- عملیـات مرتبـط بـا ایستگاه هـای پمپـاژ و برنامـه‌های نگهـداری
6- عملیـات مـرتبـط بـا ایستگـاه هـای پمپـاژ و بکـارگیـری نیـرو بـرای نگهـداری
7- امکـانـات و تجهیـزات بهـره بـرداری و نگـهـداری
فصل سوم: مدیریت اطلاعات
1- پیشگفتـار
2- برپـا ساختـن یک نظـام بـرای مـدیـریت اطلاعـات
3- سـاخت سیستـم مـدیریت اطـلاعـات
فصل چهارم: برنامه برآورد و توسعه سرمایه گذاری (capital) شبکه جمع آوری
1- پیشگفتـار
2- تحلیـل سیستـم
3- برنـامه‌ریـزی بـرای سـرمـایه‌گـذاری (capital planning)
فصل پنجم: ملاحظات در طراحی شبکه
1- پیشـگفتـار
2-دستـورالعمـل‌هـای طـراحـی
فصل ششم: انعقاد قرارداد ساخت
1- پـروژه‌هـای سـاخت و مـدیـریت پـروژه
2-قـوانیـن و مقـررات
3-روش هـای واگـذاری پـروژه‌هـای نیـازمنـد سـرمایـه گـذاری
4-مـدیـریت اجـرایی سـازمـان
5-روش‌هـای واگـذاری پـروژه‌هـای نگهـداری
6-اسنـاد پیمـان اجـرا
7-الـزامـات مـالـی
8-تضمیـن کیفیـت/ مـدیـریت کیـفیـت
9-روش‌هـا و رونـدهـای کنتـرل ایمنـی
10-کنتـرل آسیـب (سیستـم‌هـای تک تمـاس)
11-اتحـاد و شـراکـت
فصل هفتم: سیاست عمومی و روابط اجتماعی
1-نظریه سیاست عمومی
2-سیـاست عمـومی در مـدیـریت شبکـه جمـع‌آوری فاضـلاب
3-اعـلان سیـاست عمـومی جمـع آوری فاضـلاب
4-منـاسب نگـه‌داشتـن سیـاست عمـومـی
5-سیـاست عمـومـی و روابـط اجتمـاعی
6-روابـط اجتمـاعـی و آمـوزش عمـومـی
7- روابـط اجتمـاعـی و جلسـات عمـومـی
8-روابـط اجتمـاعـی و ارائـه خـدمـات بـه مشتـری
9-روابـط اجتمـاعـی و آمـادگـی اضطـراری
فصل هشتم: بودجه بندی و برنامه‌ریزی مالی
1- پیشـگفتـار
2- بودجـه بهـره‌بـرداری
3- بودجـه افـزایـش سـرمـایـه
4- در نظـر گـرفتـن اولـویت‌هـای بودجـه‌ای در رونـد مـدیـریت منـابع
5- گـزینـه‌هـای تـأمیـن بـودجـه و فـاینـانـس
6- الـزامـات درآمـد و قیـمت گـذار
7- نقش حکم شماره 34 هیئت مدیره استانداردهای حسابرسی (standards board) دولت امریکا در بودجه بندی و برنامه ریزی مـالی
فصل نهم: ایمنی، استاندارد ها، آموزش و تاییدیه‌ها
1-معـرفی و کـاربـرد مـدیـریت ایمنـی و بهـداشت کـار
2-قـابلیـت کـاربـرد مقـررات ایمنـی و بهـداشـت
3- سـازمـانـدهی بـرنامـه ایمنـی
4-تجـهیـزات ایمـنـی
5- خـلاصـه
فصل دهم: آمادگی و امنیت اظطراری
1- پیشـگفتـار
2- سـانحه و مخـاطـرات امنیتـی و تـأثیـرشـان بـر شبکـه‌های جمـع‌آوری فاضـلاب
3- فعـالیت‌هـای برنامـه‌ریـزی بـرای شبکـه‌هـای جمـع‌آوری فـاضـلاب
4- آمـادگـی فیـزیکـی بـرای شبکـه‌هـای جمـع‌آوری فـاضـلاب
5- واکـنش بـه سـوانح شبکـه‌هـای جمـع‌آوری فاضـلاب

ادامه
اولین دیدگاه را شما ثبت کنید!
دیگر کتاب‌های نشر عطران
هزاران کتاب، رمان و مجله همیشه همراه شما
نصب رایگان کتابراه