دانلود کتاب آدم برفی


خرید نسخه الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب آدم برفی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

خرید نسخه الکترونیکنسخه نمونه رایگان
 ۲۲ صفحه، ۶۹۶ کیلوبایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-95033-4-6 

چاپ ۱۳۹۶: ۶۰۰۰ تومان قیمت الکترونیکی: ۲۰۰۰ تومان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

معرفی کتاب آدم برفی

کتاب آدم برفی، نوشته‌ی نوید درگاهی، داستانی زیبا در مورد یک پسر بچه و آدم برفی‌اش است.

نوید درگاهی در این کتاب از خاطرات 12 سالگی‌اش حکایت می‌کند: اﺳﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ. ﯾﺎدم ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ روز ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻮد. ﻣﻦ و ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺪری ﺧﻮد زﻧﺠﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ. ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮﻟﺪ 12 ﺳﺎﻟﮕﯽام را در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻢ و آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪی ﺳﻪ ﺧﻮاﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ. زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی زﻧﺠﺎن ﺑﺮﻓﯿﻪ! ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮف ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آدم ﺑﺮﻓﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﺮﯾﻢ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﺶ اﺳﺖ. ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻫﺎی ﻣﺎدر ﺳﯿﺎه و ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ. او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و ...

راهنمای دانلود کتاب آدم برفی

برای دانلود کتاب آدم برفی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب آدم برفی