کتاب‌های مرتبط با دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10