کتاب‌های مرتبط با کتاب طرح موزه نجوم و زیج مراغه با تاثیر پذیری از کیهان شناسی نوین