دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 3


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 3 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 3

در فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 3، به بررسی وضعیت نابرابری درآمدی، کیفیت تغذیه و ارتباط آن با فقر پرداخته شده است.

کاهش فقر به عنوان نخستین هدف از مجموعه اهداف توسعه هزاره و بزرگ‌ترین چالش جهانی است. فقر حاصل نابرابری شدید اجتماعی است. برخی از صاحب نظران با توجه به آثار مثبت جهانی شدن، آزادسازی تجاری و ورود به بازارهای جهانی را یک ضرورت دانسته و عدم ورود به آن را غیرقابل توجیه می‌دانند. در مقابل نظریه پردازانی هستند که آثار منفی جهانی شدن را بیشتر از آثار مثبت آن دانسته و این پدیده را از عوامل نابرابری بین ملت‌ها و مناطق ارزیابی می‌کنند.

مطالعات اخیر در مورد رابطه بین نابرابری و رشد، پیامدهای مهمی در مورد نقش جهانی شدن در روابط رشد، توزیع و فقر را نشان می‌دهد. بدین ترتیب تعداد 412 نمونه به تناسب جمعیت هر منطقه از شهر اراک انتخاب شد. از نرم‌افزار GIS به منظور توزیع پراکنده نمونه‌ها در سطح مناطق استفاده گردید. بررسی‌های میدانی انجام شده نشان دهنده سطح درآمدی پایین شهر است. بررسی وضعیت رضایت از زندگی بیانگر پایین بودن میانگین رضایت از زندگی در سطح شهر تا کمتر از میانه است و آن را در سطح نسبتا پایینی قرار می‌دهد. منطقه 3 به سبب وجود بافت‌های روستایی و سطح وسیع بافت ناکارآمد شهری در وضعیت نامطلوب‌تری در زمینه کیفیت تغذیه قرار دارد.

با نتایج به دست آمده از ماتریس همبستگی می‌توان گفت بین میانگین درآمدی، میانگین هزینه، رضایت از زندگی و کیفیت تغذیه رابطه وجود دارد. از سویی دیگر نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی کرامر نشان می‌دهد که با افزایش سطح تحصیلات، سطح درآمدی، سطح هزینه‌ها، مالکیت خودرو و نیز رضایت از زندگی افزایش می‌یابد. حال آنکه افزایش تحصیلات، کیفیت تغذیه و مالکیت مسکن را افزایش نمی‌دهد که می‌تواند بیانگر این باشد که افراد با تحصیلات بالاتر هزینه خود را در بخش‌های دیگری به جز تغذیه (خرید خودرو) متمرکز ساخته‌اند.

بررسی فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن بر فاکتورهای مختلفی چون نابرابری درآمدی و فقر مستلزم وجود آمارهای طولی است که در ایران و به ویژه اراک فقدان آن به شدت احساس می‌شود. از این رو نمی‌توان گفت افزایش نابرابری درآمدی کنونی شهر اراک متاثر از فرآیند جهانی شدن است یا نه. در مجموع بررسی‌های انجام شده در خصوص شهر اراک بیانگر آن است که به سبب عدم برخورداری از ساختار قانونی و نظارتی مناسب، سیاست‌های اتخاذ شده برای آزادسازی اقتصاد و به ویژه خصوصی سازی صنایع تا حدود زیادی با شکست روبرو شده است. این عامل بیش از جهانی شدن بر کاهش نرخ اشتغال، افزایش نرخ بیکاری، اعتراضات خیابانی، کاهش سطح درآمدی و هزینه‌ای خانوار موثر بوده است.

فهرست مطالب

جهانی شدن، نابرابری درآمدی و فقر، نمونه موردی: کلانشهر اراک
بررسی تطبیقی میزان ادراک پیچیدگی در نمای ساختمان‌های رایج امروزی و سنتی
بررسی تفاوت‌های بین مناطق مختلف شهر تهران از نظر قیمت مسکن و شاخص‌های کیفیت زندگی
برنامه‌ریزی ساماندهی تراکم‌های ساختمانی؛ مطالعه موردی: ناحیه مجاور بازار کرمان
ساختار کالبدی محله در شهرهای ایرانی - اسلامی

 ۶۵ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4424 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 3

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 3 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 3