کتاب‌های مرتبط با فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 1