دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد دو


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد دو و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد دو

در فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد دو، به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی (پیمایشی مقطعی) است.

در این تحقیق جامعه آماری شامل 230 نفر از کشاورزان ساکن در 12 روستای شهرستان همدان هستند، که از بخش تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان تسهیلات دریافت کرده‌اند. حجم نمونه آماری 144 نفر است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است که ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با آلفا کرونباخ 0/78 به دست آمده است برای آزمون فرضیه از تی تک نمونه، مقایسه میانگین دو و چند جامعه، پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیلات بانک کشاورزی اثر بخش بوده است و متغیر کیفیت خدمات ارائه شده توانسته است به میزان 83 درصد متغیر وابسته یعنی اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین نماید.

فهرست مطالب

بررسی میزان اثربخشی تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان از دیدگاه کشاورزان
بررسی تاثیر مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل هزینه بر عملکرد مالی شرکت‌ها
بررسی تاثیر ترکیبی ویژگی‌های مراحل چرخه‌ عمر بر محافظه‌ کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش افشای اینترنتی اطلاعات بر واکنش بازار به تصاحب شرکت‌های بزرگ: ضمن تاکید بر نقش رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه
بررسی رابطه بین محدودیت در پتانسیل فرصت طلبی مدیران و زبان بدبینانه در گزارشگری مالی

 ۷۲ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4408 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد دو

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد دو و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد دو