کتاب‌های مرتبط با فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 1