دانلود نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 9

  • ناشر: موسسه مدیریت دانش شباک
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 9 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 9 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 9

نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 9، به منظور بررسی اثرات پلیمر سوپر جاذب، پتاسیم و کود دامی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک کدوی پوست کاغذی و مقاومت به تنش خشکی نگارش شده است.

به منظور تأثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب، کود دامی و پتاسیم بر ویژگی‌های و فیزیولوژیک و مورفولوژیک کدوی پوست کاغذی در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت طرح اسپیلت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی سد سیستان واقع در شهرستان زابل اجرا شد. تیمارها شامل سه رژیم آبیاری، به فاصله 5، 8 و 11 روز یکبار به عنوان عامل اصلی و تیمارهای عدم استفاده از کود دامی، پتاسیم و پلیمر سوپر جاذب (شاهد) کود دامی به میزان 40 تن در هکتار، پتاسیم به میزان 100 کیلوگرم در هکتار و پلیمر سوپر جاذب به میزان 300 کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل فرعی، در نظر گرفته شد. پلیمر سوپر جاذب بیشترین تأثیر را بر تعداد شاخه فرعی، کلروفیل a، b و کلروفیل کل داشت. کم‌ترین رطوبت نسبی برگ، تعداد شاخه فرعی از دور 11 روز آبیاری به دست آمد. از طرفی هیچکدام از تیمارها اثر معنی داری بر میزان فلورسانس کلروفیل برگ نداشت. بر اساس نتایج این مطالعه پلیمر سوپر جاذب بیشترین تأثیر را نسبت به سایر تیمارها بر اکثر صفات اندازه‌گیری شده نشان داد.

فهرست مطالب

تاثیر پلیمر سوپر جاذب، کود دامی و پتاسیم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک کدوی پوست کاغذی در شرایط تنش خشکی
طراحی، ساخت و کنترل ربات پرنده چهار ملخه کوچک برای طی مسیر خاص با استفاده از روش پرواز کور
طراحی مجتمع‌های مسکونی با حفاظت از انرژی با رعایت اصول معماری سبز
رابطه بین کیفیت زندگی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ورکانه همدان
بررسی تأثیر پارامترهای دما، زمان و دور همرنی در تولید بیودیزل با استفاده از رآکتور همزندار بچ
به‌ کارگیری مخزن یخ در سیستم CCHP، منافع و محدودیت‌ها

دسته مجله،
 ۶۱ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2476-3667 

چاپ ۱۳۹۶، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 9

برای دانلود نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 9 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 9