دانلود کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن

  • راوی: مسیحا برزگر
  • ناشر صوتی: انتشارات خانه معنا
  • ۸ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

خرید کتاب صوتی
 ۱۱۲ ساعت و ۵۹ دقیقه، ۴۶۷۶ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
قیمت الکترونیکی: ۳۵۰۰۰ تومان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

معرفی کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن

کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن مجموعه سخنرانی‌های نویسنده معروف مسیحا برزگر، برای افرادی است که اسیر قصه‌های ذهنِ خویش شده‌اند.

آنچه زندگی ما را به تنگنا می‌افکند، واقعی نیست، بلکه از جنسِ قصه‌ است؛ قصه‌ای ذهنی. رهایی از قصه‌های ذهن، تجربه‌ی قدرتِ بی‌منتهای درون، و تجربه‌ی بی‌کرانگی‌ست.

آنچه موجب اضطراب ما می‌شود، آنچه ما را افسرده می‌سازد، و آنچه ما را رنج می‌دهد، چیزی جز قصه‌های ذهن نیست.

همه‌ی ما، درگیر‌ِ قصه‌های ذهن خود هستیم، و بدون این‌که متوجه باشیم، مدام این قصه‌ها را در عمل، تکرار می کنیم. موضوعِ قصه‌های ذهن، و رهایی از این قصه‌ها، آن‌قدر مهم است که اگر ما، به شیوه‌ی رهایی از این قصه‌ها پی ببریم، نزدِ خود می‌گوییم: “کاش زودتر شیوه‌های عملیِ رها شدن از این قصه‌ها را می‌دانستم.”

دلیل این‌که ما، با وجودِ بهره‌مندی از آگاهی درون، ذهنی آشفته داریم، چیزی جز قصه‌هایی نیست که از گذشته‌های دور، آن‌ها را به عنوانِ واقعیتِ خود، با خود، همراه کرده‌ایم. عاملِ محدودکننده‌ی آگاهیِ استحاله بخشِ درونِ ما، قصه‌ها و باورهاست. این قصه‌ها و باورها، در کودکی، در ما تعبیه، و اکنون، صاحبِ اراده و زندگی ما شده‌اند.

قصه‌های ذهنِ خود را تشخیص بدهید، از آن‌ها شیفت کنید، سپس آگاهانه، قصه‌هایی قشنگ‌تر بیافرینید، و آن‌ها را به‌مثابه قصه، بازی کنید. در این صورت، از خودِ کرم ابریشمِ خود، استحاله پیدا می‌کنید، و به پروانه‌ای زیبا تبدیل می‌شوید.

فهرست مطالب

۵۴ دقیقه
سخنرانی اول
۱۴ دقیقه
مراقبه اول
۶۹ دقیقه
سخنرانی دوم
۱۶ دقیقه
مراقبه دوم
۸۱ دقیقه
سخنرانی سوم
۲۱ دقیقه
مراقبه سوم
۷۰ دقیقه
سخنرانی چهارم
۱۴ دقیقه
مراقبه چهارم
۹۵ دقیقه
سخنرانی پنجم
۵۹ دقیقه
سخنرانی ششم
۹ دقیقه
مراقبه ششم
۶۴ دقیقه
سخنرانی هفتم
۲۱ دقیقه
مراقبه هفتم
۷۷ دقیقه
سخنرانی هشتم
۱۶ دقیقه
مراقبه هشتم
۶۷ دقیقه
سخنرانی نهم
۱۹ دقیقه
مراقبه نهم
۵۸ دقیقه
سخنرانی دهم
۱۹ دقیقه
مراقبه دهم
۷۴ دقیقه
سخنرانی یازدهم
۱۳ دقیقه
مراقبه یازدهم
۶۷ دقیقه
سخنرانی دوازدهم
۲۰ دقیقه
مراقبه دوازدهم
۷۹ دقیقه
سخنرانی سیزدهم
۸۵ دقیقه
سخنرانی چهاردهم
۱۴ دقیقه
مراقبه چهاردهم
۸۵ دقیقه
سخنرانی پانزدهم
۱۶ دقیقه
مراقبه پانزدهم
۵۶ دقیقه
سخنرانی شانزدهم
۱۵ دقیقه
مراقبه شانزدهم
۸۷ دقیقه
سخنرانی هفدهم
۱۶ دقیقه
مراقبه هفدهم
۸۶ دقیقه
سخنرانی هجدهم
۲۶ دقیقه
مراقبه هجدهم
۵۲ دقیقه
سخنرانی نوزدهم
۲۸ دقیقه
مراقبه نوزدهم
۶۵ دقیقه
سخنرانی بیستم
۲۵ دقیقه
مراقبه بیستم
۷۰ دقیقه
سخنرانی بیست و یکم
۲۹ دقیقه
مراقبه بیست و یکم
۷۶ دقیقه
سخنرانی بیست و دوم
۸۵ دقیقه
سخنرانی بیست و سوم
۲۱ دقیقه
مراقبه بیست و سوم
۷۹ دقیقه
سخنرانی بیست و چهارم
۱۲ دقیقه
مراقبه بیست و چهارم
۸۹ دقیقه
سخنرانی بیست و پنجم
۱۸ دقیقه
مراقبه بیست و پنجم
۹۴ دقیقه
سخنرانی بیست و ششم
۱۵ دقیقه
مراقبه بیست و ششم
۷۹ دقیقه
سخنرانی بیست و هفتم
۳۳ دقیقه
مراقبه بیست و هفتم
۶۷ دقیقه
سخنرانی بیست و هشتم
۲۲ دقیقه
مراقبه بیست و هشتم
۷۵ دقیقه
سخنرانی بیست و نهم
۲۷ دقیقه
مراقبه بیست و نهم
۸۳ دقیقه
سخنرانی سی‌ام
۲۵ دقیقه
مراقبه سی ام
۸۰ دقیقه
سخنرانی سی و یکم
۲۴ دقیقه
مراقبه سی و یکم
۶۸ دقیقه
سخنرانی سی و دوم
۲۱ دقیقه
مراقبه سی و دوم
۱۰۱ دقیقه
سخنرانی سی و سوم
۸۴ دقیقه
سخنرانی سی و چهارم
۲۱ دقیقه
مراقبه سی و چهارم
۷۳ دقیقه
سخنرانی سی و پنجم
۲۱ دقیقه
مراقبه سی و پنجم
۷۲ دقیقه
سخنرانی سی و ششم
۱۹ دقیقه
مراقبه سی و ششم
۸۴ دقیقه
سخنرانی سی و هفتم
۷۷ دقیقه
سخنرانی سی و هشتم
۳۱ دقیقه
مراقبه سی و هشتم
۷۳ دقیقه
سخنرانی سی و نهم
۳۹ دقیقه
مراقبه سی و نهم
۷۹ دقیقه
سخنرانی چهلم
۲۹ دقیقه
مراقبه چهلم
۶۶ دقیقه
سخنرانی چهل و یکم
۲۴ دقیقه
مراقبه چهل و یکم
۷۱ دقیقه
سخنرانی چهل و دوم
۲۷ دقیقه
مراقبه چهل و دوم
۶۹ دقیقه
سخنرانی چهل و سوم
۱۶ دقیقه
مراقبه چهل و سوم
۷۹ دقیقه
سخنرانی چهل و چهارم
۸۱ دقیقه
سخنرانی چهل و پنجم
۱۹ دقیقه
مراقبه چهل و پنجم
۶۳ دقیقه
سخنرانی چهل و ششم
۱۸ دقیقه
مراقبه چهل و ششم
۸۱ دقیقه
سخنرانی چهل و هفتم
۲۲ دقیقه
مراقبه چهل و هفتم
۱۱۳ دقیقه
سخنرانی چهل و هشتم
۸۴ دقیقه
سخنرانی چهل و نهم
۲۱ دقیقه
مراقبه چهل و نهم
۸۷ دقیقه
سخنرانی پنجاه
۲۱ دقیقه
مراقبه پنجاه
۷۶ دقیقه
سخنرانی پنجاه و یکم
۱۶ دقیقه
مراقبه پنجاه و یک
۸۹ دقیقه
سخنرانی پنجاه و دوم
۷۳ دقیقه
سخنرانی پنجاه و سوم
۲۶ دقیقه
مراقبه پنجاه و سوم
۷۲ دقیقه
سخنرانی پنجاه و چهارم
۲۱ دقیقه
مراقبه پنجاه و چهارم
۸۴ دقیقه
سخنرانی پنجاه و پنجم
۱۵ دقیقه
مراقبه پنجاه و پنجم
۷۸ دقیقه
سخنرانی پنجم و ششم
۲۵ دقیقه
مراقبه پنجاه و ششم
۷۵ دقیقه
سخنرانی پنجاه و هفتم
۳۰ دقیقه
مراقبه پنجاه و هفتم
۸۴ دقیقه
سخنرانی پنجاه و هشتم
۱۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و هشتم
۷۵ دقیقه
سخنرانی پنجاه و نهم
۲۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و نهم
۶۸ دقیقه
سخنرانی شصتم
۶۹ دقیقه
سخنرانی شصت و یکم
۲۵ دقیقه
مراقبه شصت و یکم
۷۱ دقیقه
سخنرانی شصت و دوم
۲۹ دقیقه
مراقبه شصت و دوم
۸۱ دقیقه
سخنرانی شصت و سوم
۲۳ دقیقه
مراقبه شصت و سوم
۷۶ دقیقه
سخنرانی شصت و چهارم
۲۰ دقیقه
مراقبه شصت و چهارم
۷۸ دقیقه
سخنرانی شصت و پنجم
۲۲ دقیقه
مراقبه شصت و پنجم
۷۴ دقیقه
سخنرانی شصت و ششم
۱۵ دقیقه
مراقبه شصت و ششم
۹۶ دقیقه
سخنرانی شصت و هفتم
۸۱ دقیقه
سخنرانی شصت و هشتم
۲۱ دقیقه
مراقبه شصت و هشتم
۸۲ دقیقه
سخنرانی شصت و نهم
۷۱ دقیقه
سخنرانی هفتاد
۲۰ دقیقه
مراقبه هفتاد
۶۷ دقیقه
سخنرانی هفتاد و یک
۱۰ دقیقه
مراقبه هفتاد و یکم
۷۲ دقیقه
سخنرانی هفتاد و دوم
۱۴ دقیقه
مراقبه هفتاد و دوم

راهنمای دانلود کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن

برای دانلود کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن
الی جعفری
۱۳۹۶/۱۲/۸
هنوز در حال خوندنشم؛ولی هر سخنرانی رو میخونم بیشتر مطمئن میشم که بهش نیاز داشتم
مهناز عاصمی
۱۳۹۷/۲/۲۳
عالیه . مراقبه های خیلی عالی داره ....
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۲)