کتاب‌های مرتبط با کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی‌پول