دانلود کتاب نظام سنجش و اندازه گیری دانشگاه های باز و از راه دور


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب نظام سنجش و اندازه گیری دانشگاه های باز و از راه دور و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب نظام سنجش و اندازه گیری دانشگاه های باز و از راه دور

یادگیری ویژگی خستگی ناپذیر، مداوم و ارزشمند انسان ها است که در محیط های آموزشی، قابلیت اندازه گیری و سنجش آن برجسته می باشد. بحث در باره سنجش یادگیری موضوع جدیدی نیست. احتمالا قدمت سنجش یادگیری از ادبیات مربوط به آن بیشتر است.

رفتارهای یادگیری فردی و سازمانی به موازات رشد نسل های مختلف آموزش باز و از دور و اختراع کامپیوتر (1948) و اینترنت (1968)، در مراکز آموزشی و دانشگاه ها بشدت دگرگون گشته  و تحولی در ابعاد مختلف سنجش پدید آورده است. آموزش  الکترونیکی پدیده جدیدی است که بواسطه کاربرد انواع رسانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراکز آموزشی، دفاتر کار و منازل، فرصت های متعددی را برای یادگیری رسمی و غیر رسمی ایجاد می کند. متاسفانه رویکرد های سنجش در نظام نوین دانشگاهی از رویکرد های نظام سنتی پیروی کرده و بسنده به سنجش اهداف آموزشی می کند. با وقوع پدیده جدید یادگیری الکترونیکی، باز، مجازی و برخط لازم است که ارزش آن نیز با شیوه های جدید مشخص گردد. سنجش یادگیری باز و برخط به  افق های تازه ای نیاز دارد. چشم اندازهایی که نقش فناوری و رسانه را در برنامه درسی مشخص کرده و یادگیری، تعاملات و ارتباطات  را در این محیط مورد سنجش همه جانبه با راهبردهای نوین  قرار دهد.

برای شفاف سازی فرآیند سنجش و اندازه گیری در دانشگاه باز و از دور مباحث این کتاب در هشت فصل تدوین شده است. سه فصل اول کلیاتی را در خصوص تعاریف و اصطلاحات، بستر تاریخی و فرایند طراحی آموزشی در دانشگاه باز و از دور مورد بررسی قرار داده است. پنج فصل بعدی اختصاصا موضوعات و مباحث ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری را مطرح کرده است.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل 1: کلیاتی درباره دانشگاه باز و از دور
1-1مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با آموزش باز و از دور
آموزش
یادگیری
آموزش از دور
یادگیری از دور
تعلیم از دور
آموزش توزیع شده
یادگیری منعطف
آموزش باز
یادگیری باز
یادگیری و آموزش مجازی
یادگیری و آموزش وب محور
1-2. مفاهیم و اصطلاحات مترادف با دانشگاه باز و از دور
دانشگاه باز و از دور
دانشگاه همگانی
دانشگاه مجازی
منابع فصل اول
فصل 2: شکل گیری دانشگاه باز و از دور
2-1. ضرورت و بستر شکل گیری دانشگاه باز و از دور
2-2. دانشگاه باز و از دور جهان
دانشگاه باز و از دورانگلیس
دانشگاه باز و از دورهندوستان
دانشگاه باز و از دور چین
دانشگاه باز و از دور ژاپن
دانشگاه باز و از دور کره
دانشگاه باز و از دور کانادا
دانشگاه باز و از دور ایالات متحده آمریکا
2-3. دانشگاه باز و از دور ایران
الف-دانشگاه باز و از دور پیام نور
دوره اول:  زمان افتتاح و جذب اولین گروه دانشجویی
دوره دوم:  گسترش فعالیت ها وافزایش تعداد مراکز با استفاده از ساختمان‌های دولتی
دوره سوم:  رشد فعالیت های کمی و حجمی دانشگاه
دوره چهارم:  آغاز دگرگونی کیفی دانشگاه
نحوه تشکیل کلاس های دانشگاه
دانشجویان
ب- سایر دانشگاه ها
منابع فصل دوم
فصل 3: طراحی آموزشی وعناصرسیستمی فرایند یاددهی-یادگیری دانشگاه باز و از دور
3-1. چرخه سیستمی نظام آموزش و یادگیری
3-2. طراحی آموزشی فعالیت های عناصر سیستمی دانشگاه باز و از دور
3-3. نکات مورد نیاز طراحی آموزشی
3-4. عناصر اصلی فرایند یاددهی-یادگیری دانشگاه باز و از دور
الف-یادگیرنده از دور (دانشجو)
ب- یاددهنده از دور (دانشگاه/ مدرس/مربی)
ج- محتوی یادگیری از دور
د- محیط آموزش و یادگیری از دور
3-5. ویژگی های برنامه ریزی سیستمی دانشگاه باز و از دور
منابع فصل سوم
فصل 4: نظام ارزشیابی
4-1. اصطلاحات و مفاهیم
4-2. دیدگاه های ارزشیابی
4-3. متمایز بودن ارزشیابی از فرایندکیفیت، سنجش و اندازه گیری
4-4. بستر اجتماعی،  علمی و آموزشی شکل گیری نظام ارزشیابی
4-5. تقسیم بندی ماداس از دوران های تاریخی ارزشیابی در آموزش
دوره زمانی اول: 1792-1900:  دوران اصلاحات
دوره زمانی دوم: 1900-1930:  کارایی و آزمون
دوره زمانی سوم: 1930-1945: دوره تایلریسم
دوره زمانی چهارم: 1945-1957:  دوران مظلومیت و خاموشی
دوره زمانی پنجم:  1957-1972:  دوران رشد وشکوفایی
دروه زمانی ششم:  1973-1983:  دوران حرفه ای گرایی
دوران زمانی هفتم:  از 1984 تا عصر حاضر:  دوره بسط و یکپارچگی
4-6. تحول مفهوم ارزشیابی از نظر تاریخی
دوره اول:  قبل از دهه 1950:  دوره آغازین
دوره دوم:  دهه 1960:  تعریف ارزشیابی بر اساس تجربه های کسب شده
دوره سوم:  دهه 1970 و 1980:  تعیین ارزش پدیده ها و قضاوت ارزشی
دوره چهارم:  1980 و 1990:  توافق ارزشی
4-7.  ارتباط علی ارزشیابی با وقایع تاریخی،  اجتماعی و آموزشی
4-8. سیر تکوینی ارزشیابی در ایران
منابع فصل چهارم
فصل 5: رویکرد ها و الگو های پیشگام و نوین ارزشیابی
در دانشگاه باز و از دور
5-1.الگو های پیشگام نظام ارزشیابی در دانشگاه
الگوی ارزشیابی هدف محور
الگوی ارزشیابی مدیریت محور
الگو ی ارزشیابی سیپ
الگوی ارزشیابی یو سی ال ای (U. C. L. A)
الگوی ارزشیابی مصرف کننده محور
الگوی ارزشیابی تخصص محور
الگوی ارزشیابی اختلاف نظر متخصصان
الگوی ارزشیابی مشارکت محور و طبیعت گرایانه
الگوی ارزشیابی سیمایی
الگوی ارزشیابی پاسخگو
الگوی ارزشیابی روشنگر
الگوی ارزشیابی CIRO
الگوی ارزشیابی کرک پاتریک
الگوی ارزشیابی فیلیپ
تقسیم بندی فلسفی هاووس از الگوهای پیشگام ارزشیابی
5-2.  الگوهای نوین نظام ارزشیابی آموزشی در دانشگاه باز و از دور
عوامل موثر در شکل گیری الگو های نوین ارزشیابی
الگوی مادر –الگوی ارزشیابی میسیک
الگوی ارزشیابی باتس ( 1995)
الگوی ون سلیک،  کیتنر،  بلانگر ( 1998)
الگوی بلنگر و جردن  (2000)
الگوی ارزشیابی اسکانلن،  جونز،  بارنارد،  تامپسون و کلادر (2000)
الگوی هاگس و آتوول(2002)
الگوی لام و مک نات ( 2005)
الگوی زاهاریس( 2005)
الگوی گولر (1997)
الگوی رامبل (1981)
الگوی کالیس (1993)
الگوی کلارک (1994)
الگوی مان (1998)
الگوی لورنزو و مور (2002)
الگوی باکر و اونیل (2006)
الگوی رو2002 وسازگاری آن با الگوی میسیک
الگوی اعتبار محور باندرسون (2003)
الگوی کرک پاتریک( 2006)
متاتئوری (درخت ارزشیابی) آلکین و کریستی(2004)
عناصر مشترک الگوی های ارزشیابی در دانشگاه باز و از دور
منابع فصل پنجم
فصل 6: نظام سنجش و اندازه گیری دانشگاه باز و از دور
6-1. اصطلاحات و مفاهیم
اندازه گیری
آزمون وآزمون های پیشرفت تحصیلی
سنجش
6-2. تحولات تاریخی سنجش و اندازه گیری
دوره های تکاملی سنجش
دوران تست های عینی و استاندارد (1900- 1933)
دوران سنجش یادگیری عمومی و فارغ التحصیلان آموزشی (1933-1947)
دوران رشد مراکز تولید آزمون (1948-1978)
دوران پاسخگویی به محیط بیرون (از 1978 به بعد)
6-3. تقسیم بندی حوزه های یادگیری برای سنجش و اندازه گیری
6-3-1. حوزه شناختی
طبقه بندی بلوم از سطوح یادگیری در حوزه شناختی
بازنگری در طبقه بندی بلوم
طبقه بندی گانیه از رفتارهای یادگیری
طبقه بندی مریل از اهداف یادگیری
طبقه بندی مارزانو و کندال (2007) از حوزه های یادگیری و دانش
6-3-2. ابزاررایج سنجش حوزه شناختی- آزمون
الف-انواع آزمون ها با توجه به زمان اجرا (ورودی،  تکوینی،  پایانی)
آزمون های ورودی (آغازین)
آزمون تکوینی
آزمون پایانی یا تراکمی
آزمون تشخیصی
تمایز میان آزمون های ورودی،  تکوینی،  پایانی وتشخیصی
ب- انواع آزمون با توجه به ملاک مورد استفاده
آزمون ملاکی ( ملاک مرجع)
آزمون هنجاری
ج-الگو های مختلف آزمون های ورودی،  تکوینی و پایانی
1- سنجش یادگیری با الگوی آزمون های عینی
الگوی آزمون صحیح-غلط:
الگوی آزمون جور کردنی:
الگوی آزمون های چند گزینه ای:
عناصر مشترک الگو های مختلف آزمون های عینی
2- سنجش یادگیری با الگوی آزمون های غیر عینی
آزمون های کوتاه پاسخ:
الگوی آزمون های بلند پاسخ (تشریحی):
د-مراحل تهیه آزمون های ورودی،  تکوینی و پایانی حوزه شناختی
1- مرحله طراحی سوال های آزمون
جدول دو بعدی مشخصات آزمون
2-مرحله فرایندی
3- مرحله فراورده
ضریب دشواری سوال های آزمون عینی
ضریب تمیز سوال های آزمون های عینی
ضریب دشواری سوال های آزمون غیر عینی-تشریحی
ضریب تمیز پیش و پس از آموزش
ضریب تمیز حد تسلط و غیر تسلط
تحلیل آزمون-نظریه سوال پاسخ
6-3-3. حوزه غیر شناختی-مهارتی و نگرشی
طبفه بندی کراتول،  بلوم و ماسیا ازحوزه عاطفی
طبفه بندی سیمپسون ازحوزه روانی ـ حرکتی
6-3-4.ابزارهای سنجش یادگیری حوزه روانی-حرکتی و عاطفی
سنجش یادگیری حوزه روانی- حرکتی با الگوی آزمون های عملکردی
تقسیم بندی گرانلاند (1998) از آزمون های عملکردی
نمونه فعالیت های واقعی منبع سنجش عملکردی
پروژه:
نمایش عملی:
ایفای نقش:
تحقیق و تفحص:
مراحل آزمون های عملکردی
روش های ثبت مشاهدات
چک لیست:
واقعه نگاری:
تقسیم بندی نیتکو (2001) از سنجش عملکرد
ب- ابزار سنجش یادگیری عاطفی
پرسشنامه باز پاسخ
پرسشنامه بسته پاسخ
خود اظهاری
افتراق معنایی
جدول ابزار های سنجش یادگیری درسه حوزه
منابع فصل ششم
فصل 7: نظام سنجش و اندازه گیری دانشگاه با ز و از دور- سنجش برخط
7-1. تعیین چهار چوبی برای سنجش یادگیری دردانشگاه باز و از دور
7-2چشم انداز تاریخی سنجش یادگیری از دور
7-3. سنجش دانسته ها
7-4جمع آوری شواهد و مدارک معتبر از یادگیری
مدارک معیار محور
مدارک ساختار محور
مدارک محتوی محور
7-5. تعمیم عملکرد قابل مشاهده به عملکرد مشاهده نشده
7-6. طراحی برنامه سنجش
7-7. چگونگی تفسیر و استفاده از نتایج سنجش
7-8. مدیریت سنجش و آزمون نوشتاری در محیط برخط
ویژگی های مشترک نرم افزارها برای سنجش برخط
استاندارد هایی برای نرم افزارهای آزمون سازی برخط
7-9. سنجش تعاملات و همکاری برخط
فعالیت های جامعه یادگیرنده
مولفه های اصلی تعاملات گروهی
عوامل موثر در فعالیت های گروهی
نرم افزارهای یادگیری های گروهی
چهارچوب سنجش تعاملات و ارتباطات
7-10. فنون و راهبردهای سنجش و اندازه گیری یادگیری برخط
الف-راهبرد های سنجش برخط
1-مشارکت در بحث:
2-پوشه کار-دفتر خاطرات (خوداظهاری)
3-پرونده فعالیت ها
4-خود ارزیابی
5-سنجش همکلاسی و کاردرگروه
6-مشاوره الکترونیکی وبرخط
7-آزمون های الکترونیکی وبرخط- خود سنجی
ب-مزایا و معایب فنون مختلف سنجش برخط
7-11.  چالش سنجش و اندازه گیری برخط- تقلب الکترونیکی و سرقت ادبی
الف-تعاریف لغوی و مفهومی
صداقت تحصیلی
سرقت ادبی
تقلب
تقلب الکترونیکی
ب-دلائل رشد عدم صداقت تحصیلی
ج- ابزار های تقلب سنتی،  الکترونیکی و از دور
د-شیوه های تقلب الکترونیکی
دریافت پیشاپیش پاسخ سوال
تغییر نمره با ارزیابی مکرر و غیر عادلانه
کمک های غیر مجاز در ضمن آزمون
س-تحقیقات قبلی در خصوص تقلب الکترونیکی
ش-راهکارهای وفاداری علمی-عدم سرقت علمی
ص-نظریه ها،  راه کارها و توصیه هایی برای کاهش تقلب در آزمون
نظریه هیمان (2001)
نظریه سیزک (1999)
نظریه گراهام،  کاگیلتی،  لایم،  کرانر و دافی (2001)
نظریه مک مورتی،  2001
رهنمودهای کلی برگزاری سالم ترآزمون های دانشگاه باز و از دور
منابع فصل هفتم
فصل 8: الگوی مفهومی آزمون دانشگاه باز و از دور
8-1 ضرورت داشتن الگوی مفهومی آزمون در دانشگاه باز و از دور
8-2. الگو پذیری آزمون های دانشگاه باز و از دور بر مبنای تعریف سیستمی الگو
8-3. الگوهای رایج آزمون در دانشگاه باز و از دور
دانشگاه باز و از دورکره
دانشگاه باز و از دورپاکستان
دانشگاه باز و از دورکویزلند استرالیا
دانشگاه باز و از دورایران
8-4. چالش ها و مشکلات آزمون های چهار گزینه ای الکترونیکی
8-5. راهکارهای مقابله با مشکلات آزمون های چهار گزینه ای دانشگاه باز و از دور
8-6. رویکرد آزمون سازی حرفه ای
8-7. الگوی مفهومی آزمون دانشگاه باز و از دور
8-8. عناصرو چهارچوب نظری الگوی مفهومی آزمون های دانشگاه باز و از دور
1- فلسفه و رسالت آزمون
چشم انداز توسعه انسانی
فلسفه تربیتی و آموزش عالی
فلسفه دانشگاه باز و از دور
2-اهداف آزمون
اهداف دانشگاه
اهداف دوره،  مقطع،  شاخه،  رشته و درس
اهداف آزمون
3- تدوین و طراحی آزمون
قوانین،  مقررات و آیین نامه سیستم ارزشیابی دانشگاه
استاندارد های طراحی سوال های آزمون
کیفیت سوال های آزمون: ضرائب دشواری و تمیز
4- اجرای آزمون
سیاست اجرا
شیوه اجرا
نظارت و سلامت اجرا
5-ارزیابی آزمون (تصحیح،  تحلیل و بازخورد)
تصحیح
نمره گذاری
تحلیل و بازخورد
منابع فصل هشتم

 ۳۳۶ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-309-026-2 

چاپ ۱۳۹۲، قیمت الکترونیکی: ۴۰۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب نظام سنجش و اندازه گیری دانشگاه های باز و از راه دور

برای دانلود کتاب نظام سنجش و اندازه گیری دانشگاه های باز و از راه دور و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب نظام سنجش و اندازه گیری دانشگاه های باز و از راه دور
علی زمانی
۱۳۹۶/۸/۵
خوب
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)