دانلود کتاب کودک نا آرام


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب کودک نا آرام و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب کودک نا آرام

این کتاب منبعی است برای افراد حرفه ای که با خانواده هایی سرکار دارند که دارای کودکی با رفتارهای چالش انگیز خاص هستند. این برنامه اصول تحلیل رفتار کارکردی و تقویت رفتار مثبت ( PBS ) را بکار می برد تا مشکلات رفتاری کودک را تشریح نماید. رفتارهای چالش انگیزی چون پرخاشگری، رفتارهای مخرب و رفتارهای نامناسب اجتماعی- خصوصاً در بین کودکانی که دارای ناتوانی هستند بسیار رایج هست. این رفتارها ممکن است تمام جنبه های زندگی خانواده و کودکان را در خانواده، جامعه و مدرسه، مختل کند. عمدتاً اگر چنین رفتارهایی کنترل نشوند پیشرفت معمول فرد را در محیط اجتماعی و آموزشی به طور جدّی به مخاطره می اندازد. به علاوه عوامل موثر در پیشرفت کودکان می توانند تاثیرات این رفتارها را روی زندگی خانوادگی کنترل نماید.....

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر
«طرح کارآمد»
نویسندگان
منابع
بخش اوّل
اطلاعات پیشینه و هدف این برنامه
اطلاعات مربوط به رفتارهای چالش انگیز
توسعه برنامه ی درمانی و اطلاعات پایه
حفظ و تقویت رفتار مثبت
آموزش ارتباط عملی
محدودیت ها
مداخلات خانوادگی مثبت
پیشینه و شرایط مشاوران
ساختار کلی برنامه ی درمان
کار با والدین و خانواده ها
کاربرد نظام نامه
بخش دوّم
مصاحبه
مقیاس درجه بندی رفتار
مشاهده ی مستقیم
سنجش عملکردی
بخش سوّم
موارد مورد نیاز
ارایه آموزش
اهمیت افکار و احساسات
کاربرد
تقویت رفتار مثبت
ویژگی های اصلی برنامه
ارزیابی
پیشگیری
آموزش
مدیریت
تغییر زندگی
همکاری
چشم اندازی از فرایند PBS
مورد پژوهی: بن
5 مرحله ی فرایندPBS
پرداختن به موارد قابل بحث دیگر
موردپژوهی: گروه بن
کاربرد
تنظیم اهداف
مورد پژوهی: اهداف بن
کاربرد
ملاک ها و مثال ها
مورد پژوهی: رفتار نگران کننده ی بن
کاربرد
پیگیری رفتار
کاربرد
برنامه های بحرانی ( اختیاری )
تکلیف
بخش چهارم
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکالیف
باز نگری ژورنال خود- افشایی
ارتباط بین افکار و رفتار
کاربرد
شناسایی رفتار
پیشایند ها
نتایج (پسایند)
مقیاس ارزیابی انگیزش
کاربرد
مقدمه ای بر گردآوری اطلاعات
مشاهده ی رفتار
موردپژوهی: مشاهده ی رفتار بن
مصاحب ه با افراد
موردپژوهی: مصاحبه درباره ی بن
ثبت اطلاعات
نمودار پراکنده گی
گزارش روزانه ی رفتار
نمودار پراکنده گی
گزارش روزانه ی رفتار
انتخاب استراتژی
کاربرد
تکلیف
بخش پنجم
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکلیف
بازنگری ژورنال خود- افشایی
به کار گیری موانع حواس پرتی
کاربرد
تحلیل الگوهای رفتاری
نمونه رفتارها: الگوهای رفتاری بن
مسائل مربوطه ی دیگر
مورد پژوهی:  مسائل گسترده بن
ایجاد فرضیه  یا الگوهای مختصر
موردپژوهی: بیانه مختصر برای بن
آزمون فرضیه ها
موردپژوهی: آزمون فرضیه های بن
کاربرد
کاربرد برنامه های بارش مغزی برای ایده های مداخلاتی
شناسایی استراتژی ها
کاربرد
تکلیف
بخش ششم
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکلیف
فرایند مباحثه
کاربرد
شرایطی که رفتار را تسریع می کند
اجتناب از موقعیت های مشکل زا
بهبود موقعیت های مشکل زا
چگونگی ارتباط والدین
دادن حق انتخاب
برانگیختن رفتار خوب
توانایی پیش بینی
برنامه ریزی
هشدارها
شناسایی راهبرد های پیشگیری
موردپژوهی: فرضیه درباره ی بن
موردپژوهی: راهبردهای پیشگیری برای بن
کاربرد
تکلیف
بخش هفتم
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکلیف
بکارگیری اظهارات قطعی
کاربرد
تقویت رفتار مشکل زا
شناسایی راهبردهای پیامد
موردپژوهی: فرضیه ها درباری بن
موردپژوهی: پاسخ به رفتار بن
کاربرد
کاربرد تنبیه
تکلیف
بخش هشتم
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکلیف
بازسازی شناختی
جایگزینی رفتار
برخورد با رفتار مشکل زا
انتخاب رفتارهای جایگزین
موردپژوهی:  فرضیه ها درباره ی بن
موردپژوهی: جایگزینی رفتار مشکل زای بن
کاربرد
آموزش مهارت ها
موردپژوهی: آموزش مهارت های بن
کاربرد
تکلیف
بخش نهم
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکلیف
بازنگری و کاربرد خود- افشایی
طراحی برنامه ی تقویت رفتار
اجزاء یکپارچه
موردپژوهی: برنامه ی تقویت رفتار بن
کاربرد
اطمینان از صلاحیت برنامه
مورد پژوهی: ایجاد برنامه ی مناسب بن
تغییر مثبت سبک زندگی
موردپژوهی : بهبود زندگی بن
کاربرد
ایجاد یک برنامه عملی
موردپژوهی: مراحل برنامه عملیاتی بن
کاربرد
تکلیف
بخش دهم
موارد مورد نیاز
دستور جلسه ی مقدماتی
بازنگری تکلیف
بازنگری و کاربرد خود-افشایی
نظارت نتایج برنامه
موردپژوهی: نظارت برنامه ی تقویت رفتار بن
کاربرد
ایجاد تغییرات زمانی
موردپژوهی: نتایج برنامه ی بن
کاربرد
تکرار موضوعات کلیدی آموزش:
جلسه ی اوّل: معرفی و تنظیم هدف
جلسه ی دوّم: گردآوری اطلاعات
جلسه ی سوّم: تحلیل و برنامه ریزی طرح
جلسه ی چهارم: پیشگیری از مشکلات
جلسه ی پنجم: مدیریت نتایج
جلسه ی ششم: جایگزینی رفتار
جلسه ی هفتم: بکار بردن برنامه ی تقویت رفتار در جای خود
جلسه ی هشتم: بررسی نتایج و خلاصه

 ۱۷۸ صفحه، ۶۴۵ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-235-287-6 

چاپ ۱۳۹۳: ۹۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۰۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب کودک نا آرام

برای دانلود کتاب کودک نا آرام و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  کودک نا آرام