معرفی و دانلود رایگان کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان

عکس جلد کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان
قیمت:
رایگان - 0€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان

کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان توسط عباس کلهر به تحریر در آمده و در مورد پیرامون معرفت نفس و مسائل آن است. نام این کتاب از شریفه و اشرقت الارض بنور رب‌ها اخذ شده است.

مطالب کتاب اشراقات ربانی از جمله راه‌هایی برای در خود فرو رفتن است. برای کسب معانی، انسان نیاز به پاک سازی درون دارد تا قابل انوار الهی شود و بنای بیان آن بر اختصار و ایجاز است از این رو بر خوانندگان محترم است که از تدقیق و تفکر دریغ نکنند چون این مسائل در جهت خودشناسی است از این رو شایسته است تدبر در خور شود.

در بخشی از کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان می‌خوانیم:

برخی از اذکار خواندنی هستند و برخی دیدنی و برخی تعقلی. آیات الهی اذکار دیدنی هستند که در طبیعت دیده می‌شود به چشم ظاهر لذا نگاه با تدبر در صنایع الهی عبادت است و نگاهی الهی است واین نگاه ثواب و عبادت است.
خدا ظاهر است و آیات او اسماء و صفات و افعال او مظاهر اوست لهذا شناخت مظاهر در پی آن شناخت ظاهر را دارد.
خداوند عزیز و رحیم و ظاهر است و آنچه از ظواهر که قابل رویتند مظاهر الله هستند چرا که مظاهر اسم الله هستند از این رو طبیعت ذکر جَلی است و از جمله اذکاری که با چشم و عقل و عبرت گرفتن که کار عقل است بیان می‌شود یعنی زبان و دهان دراین بیان، همان عقل و چشم است زیرا نیل به حقیقت آنها از طریق رویت و سیر و سلوک در صنایع و تعقل و تدبر در آن‌هاست.

پس فهم شد بیان ذکر جلی و خفی متفاوت است لکن هدف هر دو واحد است. نگاه تعقلی به صنایع الهی منجر به اثر مظاهر بر نفس عاقل می‌شود چرا که از دید عقلانی آنچه که بر می‌آید عبرت و حقیقت است زیرا عقل حقیقت طلب است و در پی حقیقت و آن رابطه‌ای که بین معقول و عاقل است اثر معقول را بر نفس عاقل مترتب می‌سازد و در واقع ذکر چیزی از حق را به ذاکر می‌رساند و اتحاد عاقل و معقول همین است که عقل با حق یکی می‌شود.

فهرست مطالب کتاب

مبحث نفس
شناخت روح به زبان ساده
شناخت انسان
علم نفس
رابطه نفس انسانی با لوح ثابت و متغیر
نسبت نفس انسانی با مجردات، جسمانیه الحدوث است
انحاء اتحاد
بیان حد و قوای نفس
بیانی در حد نفس و فاعلیت آن
اندر احوالات منازل سلوک و انواع وسعت نفس
بیانی درباب رجوع و حضور
مبحث ذکر
رابطه اوراد و اذکار با نفس
در بیان ذکر و ذاکر و مذکور
اقسام ذکر و ذاکر
در بیان آسیبهای ذکر و ذاکر محجوب :
انواع ذکر به گونه ای دیگر
کارکرد ذکر در نفس
بیانی پیرامون ذکر گفتن و طریقه آن
بیان اثر ذکر بر نفس: بحث طالع و مطلع و مطلوع
رصد نجوم آسمان نفس
تفسیر اَنفُسی "انا زیّنا السماء الدنیا بزینه الکواکب"(صافات 6)
بیان تشخّص نفس به اسماء عظام
بیان اتحاد نفس با شریفه سلام
اشیاء صامت وناطق و اسرار حروف
شرحی بر ذکر و اطمینان قلب
مبحث تربیت و تکامل
عبادات تجسد اتصال و اتحاد عبد با معبود است
وحدت جمعی انسانی، ثمره توحید
بنیان اخلاق بر طبایع است
اتحاد غذا و مغتذی
رفتار و گفتار ارکان شخصیت آدمی است
موکلان تقویت مزاج و حال نفسانی
رابطه ربّ و مربوب و مقام ربّانی
زوجیت سبب تکامل اشیاست
انسان دائم از آنی به آنی دیگر است
گونه ای دیگر از آنات انسانی
احکام آنات
سرّ اینکه مشکلات که به اوج رسید نور امید می درخشد
علت بعض سکوت و افسردگی و برخی حالات نفس
بحث افساد و اصلاح شئون آدمی
بیانی در"کلامُکُم نُور و امرُکُم رُشد"
بیان در تحقق آرمانهای نفسانی و تشکیل حیات طیبه
حیات طیبه و حیات طبیعی
انسان کامل و طریق تکامل
عوامل جذب و دفع در اخلاق
احوالات شخصیتی انسان و مسائل آن
مراتب کاملان و ناقصان
آسیب شناسی عملکرد نفس: اختلالات و راهکارها
قبض و بسط
قبض صورتاً  نار و سیرتاً ماء و نور است
احوال دل و دگرگونی های آن
اطمینان قلب
اندر احوالات قوه خیال
خیال متصل و خیال منفصل
اقسام مجاهده
انواع حرکت درعالم خیال
تحلیلی بر تکامل برزخی انسان
هر حقیقتی را رقیقتی است
تقوا،  نظم روحانی است
حضور علمی وفعلی معنا و میزان سنجش فعلیت روح
جسم،  بِسان غار و روح همچو اصحاب کهف
بیان انفسی "قال رب اجعل لی آیهً"(آل عمران 41)
تقدم اجابت و قضا بر دعا و قدر
تسلیم تکوینی و تشریعی
بیان عرشی نار و نور
ظهور اغراض الهی در قوالب مادی
اسرار نماز
مستی در نماز
انحاء وجودی نجاست و طهارت و منابع آنها
رابطه ادراک با مقام انسانی
انواع استغفار
مبحث اتحاد
در هر چه راسخ شوی بدان شناخته شوی
آنچه در دیگران می بینی از شئون تو نیز هست
احوال تشخص شیء و گونه های اتصاف و اتحاد:
اتحاد شاهد و مشهود و سالک و مسلوک
رویت و اتحاد
اتحاد علم ، عالم و معلوم
انسان جلوه  ذاتی، فعلی و صفاتی خالق است
اتحاد فعل و فاعل از دیدگاه عارف و حکیم
مبحث فعل
اقسام افعال و جدایی ناپذیر بودن فعل از فاعل
هیولای مادی و هیولای مجرد
جوهر عمل، ماده خلق مَلِک
انواع ملائک
اجناس افعال و ازدواج ذوات
علم تابع معلوم است
مراتب عمل عالم و عامل
فعل نیک مظهر اسم محیی است
افعال مظهری و غیرمظهری
تَبرّی و احکام نفسانی آن
ولایت و مراتب آن
انسان وجه الله است
جهل، مُخرِج قوه به فعل شرّ است
شرط تمثل نفس به شئ ای خاص
ذاتیات، قوام عمل و ملاک سنجش
مبحث  کلام
پیرامونی بر کلام: کلام جلوه متکلم است
قول و فعل و مراتب وجودی آنها
انحاء وجودی کتاب و کلام
کتاب، شرح حال نفس کاتب است
تجلی الهی در قوالب مادی
کلام،  نر است و فاعل، و  نفس ماده است و قابل
احکام خطاب
سخن گفتن به غیر زبان
مبحث اخلاط اربعه وجسم
اسطقسات جسم  و اخلاط اربعه
طبیعت و مشخصات عناصر اربعه
صور متعدده مقدمه ایلاج روح یا حدوث نفس است
احکام قوه و فعل
مبحث حقیقت انسان
خطاب قرب نوافل و فرایض
انسانِ عُریان
تحلیلی بر امر "کن"
نافخ، ربّ منفوخ است
"نیّت" عین ثابت و حقیقت وجودی انسان است
سرّحدیث "الشقی من شقی فی بطن امه ... "
مراتب تجلی حق و انسان از غیب تا شهادت مطلق
واحدیت و احدیت انسانی
تطابق ابدان مثالی و جسمانی و امزجه آنها
تطابق مراتب طبیعت و نفس
تمثیل انسان و درخت
دنیا، باطن فراموشی حضرت آدم است
مبداء و معاد و مراتب آنها
انسان و قرآن و مراتب عالم
نماز، مراتب انسان کامل است
نسبت رب و مربوب
تشریح جسم مثالی
انسان خود دنیا، صراط، جنت و دوزخ است
بیان انفسی سوره مبارکه زلزال
مبحث عقل
تعریف عقل
تمرکز فکر و رابطه آن با عقل
شرحی بر بیان شیخ اکبر: علم طالب مکانت و عمل مکان
علم، مشخِّص روح است
ظریفه ای بر اسماء‌ حسنی علیّ و عظیم
عقول قلم الهی اند
کیفیت وحی
احادیثی درباره عقل
رابطه انشراح و نطق
سرّ حدیث"خلق الله المشیّه بنفسها و خلق الاشیاء بالمشیّه"
عقل، نور وعاقل هادی است
بیانی در ادراک و عالم نفس
عقل تو جبرائیل توست
مبحث ایمان و اعتقاد
جریان عقد و اعتقاد
گونه های ایمان
مبحث مسائل ذهنیات
بحث ظن: حسن ظن، سوء ظن
ظنّ از منظر قرآن مجید
وسوسه های شیطانی
تحلیلی بر نظریه فقهی و کلامی نیّات و ذهنیات و احکام آن
ارتعاشات ذهنی
راز دلدار
نکات عرفانی

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات طرحان
سال انتشار۱۳۸۹
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۲۷۱
زبانفارسی
شابک978-600-91310-1-3
موضوع کتابکتاب‌های عرفان و تصوف
قیمت نسخه الکترونیک
رایگان - 0 یورو
افزودن به کتابخانه

نقد، بررسی و نظرات کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان

Hamid Bijan
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
باسلام
عزیزان
این کتاب نسبتا سنگین و اصطلاحات آن نیازمند دانش حوزوی میباشد
در حد معمول خواندن آن قابل فهم میباشد به صورت گذری منتهی اگر بخواهیم از آن بعنوان چشمه آبی استفاده کنیم حتما میبایست زبان آن را درک کنیم
بلقیس میرعیاسی
۱۳۹۷/۶/۲۶
نثر کتاب سنگین و نیاز به مقدماتی درباره علم کلام دارد. حتما برای اهل فن مفید و کاربردیست. کاش نثر روان ترى داشت تا مطالبی که دانستنش ضروریست قابل استفاده ى عموم بود.
محمد علیزاده
۱۴۰۰/۱/۱
بسیار پربار و مفید، عالیه واقعا، اینا ارزش وقت گذاشتن داره. پیشنهاد میکنم مطالعه کنید،،
paksazi null
۱۳۹۸/۳/۹
کتابی بسیار ارزشمند و در خور توجه ویژه است
رولينگ ثاني
۱۳۹۹/۷/۱۱
مفید. کاش روانتر بود
مجید دانش
۱۳۹۷/۹/۲۱
کتابهای کلهر عالین
مشاهده همه نظرات ۶

راهنمای مطالعه کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان

برای دریافت کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.