معرفی و دانلود کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1

عکس جلد کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1
قیمت:
۴۵۰۰۰۰ تومان - 81.99€
خرید کتاب صوتی
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1

مسیحا برزگر در کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1، به شرح مثنوی مولانا می‌پردازد. انگیزه‌ی برزگر، برای شرحِ مثنوی، طرحِ نگاهی تازه و نو به این کتاب است. شیوه‌ی کار او اینگونه است که، به جای اینکه دنبالِ این مطلب بگردد که مولانا چه گفته است، مولانا را حاضر می‌کند تا ببیند مولانا چه می‌گوید.

مسیحا برزگر در مورد کتاب بشنو از نی می‌گوید:

کلمات و جمله‌ها، قالب و ظرف‌اند. شارحان، به دنبال این بودند که ببینند مولانا، چه چیزی در این ظرف‌ها ریخته و برای ما به یادگار گذاشته است. اما من نگاه دیگری دارم؛ نگاهِ من، این است که مولانا را در زمانه‌ی خودمان حاضر کنیم، و ببینیم او، در بومِ فرهنگی‌ حاضر، چه چیزی برای گفتن دارد.

مولانا، به دنبالِ دل‌های گشوده است، دل‌هایی از جنسِ دل خودش. اگر تو، دلی هم‌جنسِ مولانا نداشته باشی، او نمی‌تواند با تو به نجوا بنشیند؛ چرا که مولانا، همدم می‌خواهد، هم‌صحبت می‌خواهد و هم‌پرواز. او که عازم سفری دل‌انگیز و تماشایی‌ست، به دنبال همسفر می‌گردد. اگر اهلِ چنین سفری هستی، با او همسفر شو.

فهرست مطالب کتاب صوتی

نمونه
۸۰ دقیقه
سخنرانی اول
۲۵ دقیقه
مراقبه اول
۸۳ دقیقه
سخنرانی دوم
۳۴ دقیقه
مراقبه دوم
۸۸ دقیقه
سخنرانی سوم
۳۸ دقیقه
مراقبه سوم
۱۰۰ دقیقه
سخنرانی چهارم
۳۴ دقیقه
مراقبه چهارم
۳۴ دقیقه
مراقبه چهارم
۸۹ دقیقه
سخنرانی پنجم
۳۰ دقیقه
مراقبه پنجم
۹۱ دقیقه
سخنرانی ششم
۳۳ دقیقه
مراقبه ششم
۷۸ دقیقه
سخنرانی هفتم
۲۴ دقیقه
مراقبه هفتم
۹۰ دقیقه
سخنرانی هشتم
۱۸ دقیقه
مراقبه هشتم
۷۰ دقیقه
سخنرانی نهم
۲۴ دقیقه
مراقبه نهم
۷۳ دقیقه
سخنرانی دهم
۱۶ دقیقه
مراقبه دهم
۸۵ دقیقه
سخنرانی یازدهم
۱۳ دقیقه
مراقبه یازدهم
۶۱ دقیقه
سخنرانی دوازدهم
۱۸ دقیقه
مراقبه دوازدهم
۷۱ دقیقه
سخنرانی سیزدهم
۱۲ دقیقه
مراقبه سیزدهم
۶۲ دقیقه
سخنرانی چهاردهم
۱۸ دقیقه
مراقبه چهاردهم
۵۶ دقیقه
سخنرانی پانزدهم
۲۶ دقیقه
مراقبه پانزدهم
۷۸ دقیقه
سخنرانی شانزدهم
۲۹ دقیقه
مراقبه شانزدهم
۷۰ دقیقه
سخنرانی هفدهم
۲۹ دقیقه
مراقبه هفدهم
۹۲ دقیقه
سخنرانی هجدهم
۳۰ دقیقه
مراقبه هجدهم
۹۴ دقیقه
سخنرانی نوزدهم
۲۶ دقیقه
مراقبه نوزدهم
۷۸ دقیقه
سخنرانی بیستم
۲۷ دقیقه
مراقبه بیستم
۷۴ دقیقه
سخنرانی بیست و یکم
۳۳ دقیقه
مراقبه بیست و یکم
۶۸ دقیقه
سخنرانی بیست و دوم
۳۲ دقیقه
مراقبه بیست و دوم
۷۷ دقیقه
سخنرانی بیست و سوم
۳۳ دقیقه
مراقبه بیست و سوم
۷۰ دقیقه
سخنرانی بیست و چهارم
۳۰ دقیقه
مراقبه بیست و چهارم
۸۰ دقیقه
سخنرانی بیست و پنجم
۲۹ دقیقه
مراقبه بیست و پنجم
۷۸ دقیقه
سخنرانی بیست و ششم
۲۸ دقیقه
مراقبه بیست و ششم
۶۳ دقیقه
سخنرانی بیست و هفتم
۲۷ دقیقه
مراقبه بیست و هفتم
۷۴ دقیقه
سخنرانی بیست و هشتم
۲۴ دقیقه
مراقبه بیست و هشتم
۸۴ دقیقه
سخنرانی بیست و نهم
۱۸ دقیقه
مراقبه بیست و نهم
۹۷ دقیقه
سخنرانی سی ام
۲۶ دقیقه
مراقبه سی‌ام
۹۴ دقیقه
سخنرانی سی و یکم
۲۴ دقیقه
مراقبه سی و یکم
۶۳ دقیقه
سخنرانی سی و دوم
۲۱ دقیقه
مراقبه سی و دوم
۹۹ دقیقه
سخنرانی سی و سوم
۷۵ دقیقه
سخنرانی سی و چهارم
۱۸ دقیقه
مراقبه سی و چهارم
۱۱۲ دقیقه
سخنرانی سی و پنجم
۱۱۴ دقیقه
سخنرانی سی و ششم
۷۸ دقیقه
سخنرانی سی و هفتم
۸۹ دقیقه
سخنرانی سی و هشتم
۸۹ دقیقه
سخنرانی سی و نهم
۷۱ دقیقه
سخنرانی چهلم
۹۳ دقیقه
سخنرانی چهل و یکم
۸۹ دقیقه
سخنرانی چهل و دوم
۸۹ دقیقه
سخنرانی چهل و سوم
۸۹ دقیقه
سخنرانی چهل و چهارم
۷۰ دقیقه
سخنرانی چهل و پنجم
۶۶ دقیقه
سخنرانی چهل و ششم
۷۳ دقیقه
سخنرانی چهل و هفتم
۷۳ دقیقه
سخنرانی چهل و هشتم
۶۸ دقیقه
سخنرانی چهل و نهم
۱۰ دقیقه
مراقبه چهل و نهم
۶۴ دقیقه
سخنرانی پنجاه
۱۳ دقیقه
مراقبه پنجاه
۷۸ دقیقه
سخنرانی پنجاه و یکم
۸۰ دقیقه
سخنرانی پنجاه و دوم
۹۲ دقیقه
سخنرانی پنجاه و سوم
۷۷ دقیقه
سخنرانی پنجاه و چهارم
۸۱ دقیقه
سخنرانی پنجاه و پنجم
۷۳ دقیقه
سخنرانی پنجاه و ششم
۷۵ دقیقه
سخنرانی پنجاه و هفتم
۸۴ دقیقه
سخنرانی پنجاه و هشتم
۷۲ دقیقه
سخنرانی پنجاه و نهم
۷۹ دقیقه
سخنرانی شصتم
۷۱ دقیقه
سخنرانی شصت و یکم
۷۰ دقیقه
سخنرانی شصت و دوم
۶۳ دقیقه
سخنرانی شصت و سوم
۶۷ دقیقه
سخنرانی شصت و چهارم
۷۳ دقیقه
سخنرانی شصت و پنجم
۵۷ دقیقه
سخنرانی شصت و ششم
۶۲ دقیقه
سخنرانی شصت و هفتم
۶۷ دقیقه
سخنرانی شصت و هشتم
۷۳ دقیقه
سخنرانی شصت و نهم
۶۷ دقیقه
سخنرانی هفتاد
۸۰ دقیقه
سخنرانی هفتاد و یکم
۶۱ دقیقه
سخنرانی هفتاد و دوم
۵۶ دقیقه
سخنرانی هفتاد و سوم
۹۹ دقیقه
سخنرانی هفتاد و چهارم
۷۳ دقیقه
سخنرانی هفتاد و پنجم
۶۸ دقیقه
سخنرانی هفتاد و ششم
۷۷ دقیقه
سخنرانی هفتاد و هفتم
۷۴ دقیقه
سخنرانی هفتاد و هشتم
۸۱ دقیقه
سخنرانی هفتاد و نهم
۹۶ دقیقه
سخنرانی هشتاد

مشخصات کتاب صوتی

نام کتابکتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1
نویسنده
ناشر صوتیانتشارات خانه معنا
سال انتشار۱۳۹۶
فرمت کتابMP3
مدت۱۱۹ ساعت و ۳ دقیقه
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب صوتی شعر، ادبیات و زندگینامه، کتاب‌های شعر پارسی
قیمت نسخه صوتی
۴۵۰۰۰۰ ت - 81.99 یورو
خرید کتاب صوتی

نقد، بررسی و نظرات کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1

داریوش محرابی
۱۴۰۱/۲/۲۹
با سلام و سپاس فراوان از ایده پردازِ این پدیده و خلق یک تجربه‌ی زیبا و خوب
به معنای حقیقی:
گوشِ خر بفروش، دیگر گوش خر
در نیابد این سخن را گوشِ خر
فوق‌العاده عالی 👌👌👌👍
پیشنهاد من
در سکوت، تنها، بدون هیچ مزاحمت ذهنی
کاملاً در لحظه
با گوش جان گوش کن.
از خالقم سپاسگزارم بابت اینکه چنین انتخابی رو در مسیر رشد وتکامل روحیم قرار داد.
الهی🙏 فهمی، درکی، بینشی
با سپاس
داریوش
Mh n
۱۴۰۰/۵/۲۵
گوینده تعدادی جمله را خیلی آرام و کشدار بیان می‌کند تا فضای معنوی را القا کند. جملات به نظر بداهه‌هایی سطحی از گوینده‌ای است که می‌خواهد با خدا گِل بازی کند و پشت درِ بهشت بنشیند تا اگر دلش خواست به درون بهشت برود و شاید هم نرود. به نظر من این کار نوعی استفاده ابزاری از نام مثنوی و نام مولوی است.
بیچاره شرح! بیچاره مثنوی! بیچاره مولانا!
فرا طل
۱۴۰۱/۱/۱
با سلام، هر چند تهیه کنندگان این مجموعه زحماتی را متقبل شده أند ولی حاشیه مطالب بسیار بیشتر از متن مثنوی است، باید توجه داشت هدف اصلی که شرح مثنوی بوده کامل در خفا مانده و جز اشاراتی اندک هیچ فایده‌ای برای استفاده کنندگانی که بدنبال بهره گیری از شروح مثنوی هستند، ندارد.
sam la
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
مسیحا محشر هس. وقتی داری این کتاب رو میشنوی، با پرواز اوج می‌گیری، در مستی مولانا شریک میشی، زندگی ت رو با شادی میگذرونی و عشق رو لحظه به لحظه و حرف به حرف قورت میدی و با تمام وجودت لمس میکنی. اگر زندگی برات یکنواخت شده و شادی در اون کم داری و به افسردگی رسیدگی حتما دان کن.
سجاد سبحانی
۱۳۹۶/۱۲/۲۱
خواندن این کتابها توفیقی میخواهد که نصیب هرکسی نمیشود.
ایکاش قسمتهای مراقبه از قسمت شرح مثنوی جدا بود. چون بیشتر من داخل ماشین یا توی جاده قسمتها را گوش میدادم و حال و هوای مراقبه اصلا با ان شرایط جور در نمی‌آمد.
سپاس بی‌پایان خودم را نثار جناب برزگر می‌دارم.
زهرا تاجیک
۱۴۰۰/۱/۲۱
با استاد بزرگ مسیحا برزگر مولانا را شناختم و هر روز دیدگاهم نسبت به دنیا و زندگی زیباتر شد ایشون با ان صدای لطیف و ملایم و کلمات زیبا دنیای مرا تغییر داد از خدا تشکر میکنم که این نعمت را به من ارزانی داشت خدا استاد را سلامت بدارد
حمید بزرگمهر
۱۴۰۰/۱۰/۲۵
فوق العاده عالی بود مثل تمام آثارِ دیگر استاد... عمق رابطه‌ی مولانا و شمس را در این اثر با تمامِ وجودم لمسش کردم و تازه فممیدمش از زبان استاد دوست داشتنی و محبوب روزگار ما.. که خداوند او را حفظ و سلامت نگهش دارد.. الهی آمین
سبا هدیه لو
۱۴۰۰/۵/۲۶
۸۰ سخنرانی ایشون رو گوش دادم و بعد از یکسال دارم نظر میدم، محتوای این کتاب صوتی حتی یک درصد با اسمی که براش انتخاب شده ارتباطی نداشت متاسفانه و پنجاه درصد سخنرانی رو خاطره گفتن تشکیل داده و پنجاه درصد دیگه روخوانی از غزلیات شمس!
Rouzbeh Ashkan
۱۴۰۰/۱/۶
با وجود مفاهیم شیرین و جذاب مولانا، هر چی زور زدم تمومش کنم انقدر مسیحا کند و تکراری پیش می‌رفت که با سرعت دو برابر هم موفق نشدم و تقریبا بیخیالش شدم، قیمت کتاباشم که قربونش برم، گرونترینهای بازارن
فاطمه صنوبر
۱۴۰۰/۵/۱۱
قسمت اول کتاب صوتی بشنو ازنی - جلد ۱
را گوش کردم همونی که پی‌اش بودم خوشحالم
از اینکه انتخابش کردم از اینکه قسمت شد تاگوش کنم
خوشحالم از اینکه انتخابم....
Samir Fan
۱۳۹۹/۷/۲۰
برای درک این کتاب باید عشقو فهمیده باشی. بی نظیره هرچقدر بگم چقدر خوشحالم لیاقت شنیدن چنین اثری داشتم کم گفتم
خداروشکر ❤️❤️💙💙🌹🌹🙏
بهروز فردمقدم
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سلام
واقعا ممنون بابت مجموعه سخنرانیهای استاد بزرگوار مسیحا برزگر. تشکر که هستیید‌ای بازیگران لیلای زندگی.
ali talebian
۱۳۹۷/۱۰/۲۱
ممنون از شما من عاشق مولانا هستم و به دنبال همچین اثری بودم.. ممنون که این شاهکار هارو در اختیار ما میذارید..
وحید شیخ فرشی
۱۴۰۰/۱۱/۱۹
بینهایت آموزنده. هنوز تمام نشده. تا سخنرانی شصتم را گوش کرده ام. بسیار استفاده بردم. درود بر استاد برزگر.
مهدی عباسی
۱۴۰۰/۱۱/۶
بسیار عالی واقعا باید کسانی که به فلسفه و عرفان علاقه دارند این کتاب وجلدهای بعدی رو چند بار گوش کنند
مشاهده همه نظرات ۴۲

راهنمای مطالعه کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1

برای دریافت کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1 و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.