کتاب‌های مرتبط با کتاب (Sociological analyzes of women's rights (in sassanid period