دیدگاه کاربران: کتاب قهقهه ی آفتاب آینه و بی نقاب: تجلی آینه در ادب و فرهنگ