دیدگاه کاربران: کتاب فیزیک بی‌فیزیک: مصاحبه با دکتر رضا منصوری