دیدگاه کاربران: کتاب شیر و الاغ نادان، فداکاری دزد