ارگانیسم انسان

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع ارگانیسم انسان

دانلود کتاب ذهن نا آرام

دانلود کتاب ذهن نا آرام
موجودی بر روی کره زمین است به نام انسان. ارگانسیمی به نام انسان یک سر دارد که داخل آن یک سیستم پردازشگر قوی و حافظه پر ظرفیتی است که نام آن را مغز نهاده اند. چیز دیگری نیز در کنار یا درون مغز است که نام آن را ذهن گذاشته اند. جنس ذهن ماهیت دانشی دارد. در ارگانسیم انسان ورودی و خروجیهایی برای مغز و...
1