اصطلاحات ایتالیایی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع اصطلاحات ایتالیایی

دانلود کتاب The 8 Language Tourism Dictionary

دانلود کتاب The 8 Language Tourism Dictionary
کتاب The Eight Language Tourism Dictionary کلمات و اصطلاحات مفید برای گردشگران و توریست ه به هشت زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، لهستانی، چک، و زبان اسلواکی بیان کرده است. این دیکشنری به شکل موضوعی فهرست بندی شده است. How many kilometres is it? English Wieviele Kilometer sind...
1