تقویم نجومی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تقویم نجومی

دانلود کتاب تقویم نجومی گردان سپهر (بهمن ماه 1393)

دانلود کتاب تقویم نجومی گردان سپهر (بهمن ماه 1393)
تقویم نجومی گردان سپهر بصورت ماهیانه انتشار می یابد. در این تقویم نجومی رویدادهای نجومی یک ماه شمسی به تفکیک روز و به ترتیب زمان وقوع بدقت محاسبه و طبقه بندی شده اند تا علاقه مندان به نجوم بتوانند به بررسی و مطالعه آنها بپردازند. این اطلاعات با استفاده و مقایسه داده های چندین نرم افزار نجومی...

دانلود کتاب تقویم نجومی گردان سپهر (مرداد ماه 1394 هجری شمسی)

دانلود کتاب تقویم نجومی گردان سپهر (مرداد ماه 1394 هجری شمسی)
تقویم نجومی گردان سپهر در سال گذشته ارائه شد، اما بنا به دلائلی روند انتشار ماهانه آن به تعویق افتاد. در طول این مدت سعی شد که با حفظ محتوای تقویم استفاده از آن سهل تر گردد و نیز روش های محاسباتی دقیق تری بکار گرفته شود. در بازبینی مجدد، بخشهای پیچیده حذف گردید و تا حد امکان مطالب ارائه شده در...

دانلود کتاب تقویم نجومی گردان سپهر (تیر ماه 1394 هجری شمسی)

دانلود کتاب تقویم نجومی گردان سپهر (تیر ماه 1394 هجری شمسی)
تقویم نجومی گردان سپهر در سال گذشته ارائه شد، اما بنا به دلائلی روند انتشار ماهانه آن به تعویق افتاد. در طول این مدت سعی شد که با حفظ محتوای تقویم استفاده از آن سهل تر گردد و نیز روش های محاسباتی دقیق تری بکار گرفته شود. در بازبینی مجدد، بخشهای پیچیده حذف گردید و تا حد امکان مطالب ارائه شده در...

دانلود کتاب تقویم نجومی گردان سپهر (دی ماه 1393)

دانلود کتاب تقویم نجومی گردان سپهر (دی ماه 1393)
تقویم نجومی گردان سپهر بصورت ماهیانه انتشار می یابد. در این تقویم نجومی رویدادهای نجومی یک ماه شمسی به تفکیک روز و به ترتیب زمان وقوع بدقت محاسبه و طبقه بندی شده اند تا علاقه مندان به نجوم بتوانند به بررسی و مطالعه آنها بپردازند. این اطلاعات با استفاده و مقایسه داده های چندین نرم افزار نجومی...
1