جریمه حفاری غیر مجاز

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع جریمه حفاری غیر مجاز

دانلود کتاب جرم حفاری غیرمجاز در مکان‌های تاریخی

دانلود کتاب جرم حفاری غیرمجاز در مکان‌های تاریخی
موضوع مهمی که در کتاب جرم حفاری غیرمجاز در مکان‌های تاریخی ، توسط بیژن کاظمی سنجانی آورده شده است، پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی است. این پیشگیری نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه‌های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در...
1