خواندن صحیح قرآن

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع خواندن صحیح قرآن

دانلود کتاب روش های آموزش روخوانی قرآن کریم

دانلود کتاب روش های آموزش روخوانی قرآن کریم
محتوای نظام آموزشی در اسلام، از قرآن که اوّلین و مهم‌ترین سند مدوّن تعلیم و تربیت می‌باشد، آغاز گردیده است و همین منبع بود که دروازه‌های دیگر علوم و معارف اعم از علوم شرعی و مذهبی و علوم تجربی و مادّی را به روی مسلمانان گشود. زیرا این کتاب داعیه نزول از جهان غیب و هدایت همه بشر از تاریکی‌ها به سوی...
1