دانلود کتاب آخرین فرستاده

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود کتاب آخرین فرستاده

دانلود کتاب آخرین فرستاده

دانلود کتاب آخرین فرستاده
نویسنده دوست داشت کتابی را بنویسد که حال و روز کسی را که در وضعیت و کیفیت اشاره شده در ذیل را دارد در بر بگیرد بطوریکه آن فرد بتواند در جامعه اش به زندگی اش ادامه دهد. 1- در می یابد که به پله ای بالاتر از دیگران در معرفت وجودیش قدم گذاشته است. 2- در می یابد که دیگران به هیچ وجه، حالت و کیفیت جدید...
1