درمان کودک درون آزرده

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع درمان کودک درون آزرده

دانلود کتاب آشتی با کودک درون

دانلود کتاب آشتی با کودک درون
هدف کتاب آشتی با کودک درون نوشته علی شمیسا ، توضیح انواع و اشکال کودک درون است، به‌طور مثال وقتی شما نشانه و نشانی‌های کودک درون لجباز خود را بشناسید و بدانید که حضور او در رفتارهای شما می‌تواند ضربه‌ زننده باشد، طبیعی است که او را تحت نظارت بالغ درون خود قرار می‌دهید و او را کم‌کم مهار می‌کنید....

🎧 دانلود کتاب صوتی آشتی با کودک درون

دانلود کتاب صوتی آشتی با کودک درون
کتاب صوتی آشتی با کودک درون نوشته علی شمیسا ، به شما می‌‌آموزد که چگونه کودک بازیگوش و عاشق درون خود را فعال سازید. هدف کتاب، توضیح انواع و اشکال کودک درون است، به‌طور مثال وقتی شما نشانه و نشانی‌های کودک درون لجباز خود را بشناسید و بدانید که حضور او در رفتارهای شما می‌تواند ضربه‌ زننده باشد،...
1