ساعت بدن

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع ساعت بدن

دانلود کتاب دوره شبانه روزی و عملکرد فعالیت بدنی

دانلود کتاب دوره شبانه روزی و عملکرد فعالیت بدنی
ساعت بیولوژیک بدن خود را تنظیم کنید. آیا شما سحرخیز هستید یا شب زنده‌دار، آیا تاکنون اتفاق افتاده که زودتر از زنگ ساعت به طور خودکار از خواب برخیزید. به طور کلى ساعت درونى بدن شما به شما کمک مى‌کند تا فعالیت خود را در ساعات روز افزایش داده و در تاریکى و شب هنگام از شدت آنها بکاهید و به استراحت...
1