سنجش دانشگاه های از راه دور

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع سنجش دانشگاه های از راه دور

دانلود کتاب نظام سنجش و اندازه گیری دانشگاه های باز و از راه دور

دانلود کتاب نظام سنجش و اندازه گیری دانشگاه های باز و از راه دور
یادگیری ویژگی خستگی ناپذیر، مداوم و ارزشمند انسان ها است که در محیط های آموزشی، قابلیت اندازه گیری و سنجش آن برجسته می باشد. بحث در باره سنجش یادگیری موضوع جدیدی نیست. احتمالا قدمت سنجش یادگیری از ادبیات مربوط به آن بیشتر است. رفتارهای یادگیری فردی و سازمانی به موازات رشد نسل های مختلف آموزش باز و...
1