طراحی پارچه

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع طراحی پارچه

دانلود کتاب فتوشاپ برای طراحی پارچه

دانلود کتاب فتوشاپ برای طراحی پارچه
برنامه فوتوشاپ پیشگام‌ترین وسیله طراحی در بازار امروز می‌باشد. بهترین و موثرترین تکنیک‌های :computer- aided design) CAD طراحی به کمک کامپیوتر) که برای طراحی پارچه استفاده می‌گردد را می‌توان توسط فوتوشاپ انجام داد. این کتاب بدین جهت نوشته شده است تا ابزارهای لازم و ضروری CAD را برای استفاده در...
1