عربی رشته تجربی و ریاضی سال دوم

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع عربی رشته تجربی و ریاضی سال دوم

دانلود کتاب کتاب کار عربی (2) آموزش متوسطه رشته ریاضی و تجربی

دانلود کتاب کتاب کار عربی (2) آموزش متوسطه رشته ریاضی و تجربی
این کتاب شامل دارای امتیازات و ویژگی های زیر میباشد: در همه بخش های این کتاب سعی شده به موضوع اندیشیدن و تمرین بیشتر برای یادگیری بهتر توجه شود. 2-بخش ترجمه : برای هر سطر دو خط خالی قرار داده شده لذا بهتر است دانش آموز با استفاده از مفردات هر درس قبل از معلّم کار ترجمه را در حدّ توان انجام بدهد....
1