مقاله ساده زیستی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع مقاله ساده زیستی

دانلود کتاب راهنمای کوتاه ساده زیستی

دانلود کتاب راهنمای کوتاه ساده زیستی
قصد آیدین حبیبی از نوشتن کتاب راهنمای کوتاه ساده زیستی ، معرفی ساده زیستی و اهمیت آن است. تعریف این نوع از زندگی در فرهنگ ما نامشخص است و حتی تصویر منفی از آن در ذهن شکل‌ گرفته که با ماهیت آن بسیار متفاوت است. در کتاب راهنمای کوتاه ساده‌زیستی سعی شده با مثال و تمرین‌هایی از تجربۀ عملی نویسنده،...
1