پردازش کوانتومی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع پردازش کوانتومی

دانلود کتاب کامپیوترهای کوانتومی

دانلود کتاب کامپیوترهای کوانتومی
پرونده ویژه کامپیوترهای کوانتومی در شماره 189 ماهنامه شبکه منتشر شده است. این پرونده شامل 10 مقاله درباره‌ی جدیدترین یافته‌ها، تحقیقات و نمونه‌های عملی محاسبات کوانتومی و کامپیوتر کوانتومی است. محاسبات کوانتومی تنها زمانی که سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی سراسر جهان روی این مفهوم کار کنند و...
1