to a god unknown

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع to a god unknown

دانلود کتاب به خدای ناشناخته

دانلود کتاب به خدای ناشناخته
کتاب به خدای ناشناخته ، تالیف جان اشتاین بک ، رمانیست معنوی و فرازمینی با پایه‌ی رئال. شخصیت داستان جوزف، خانواده‌اش را ترک می‌کند تا جای بهتری را برای آنها پیدا کند که در راه... جوزف همراه پدر و برادرانش در مزرعه‌ای زندگی می‌کند اما به نظر می‌رسد مزرعه چندان بزرگ نیست و در غرب قیمت زمین ارزان است...
1