نظر حمید رحمانی اقدم برای کتاب بررسی رموز مبارک (طه) و (ص) در آیات الهی

بررسی رموز مبارک (طه) و (ص) در آیات الهی
علی خرامان خسروشاهی
(۲۸ رای)
حمید رحمانی اقدم
۱۴۰۱/۴/۱۹
خیلی در هم و گیج کننده است و میشد اینقدر پیچیده نباشد. منظورم اینه که عدد به دست آمده، تا حصول نتیجه دلخواه درهم پیچیده است. خب میشود به سادگی، عدد بدست آمده را به چیزی در قرآن و اهل بیت نسبت داد و مسیرنتایج را تا حصول نتیجه دلخواه به همان سو که میخواهد ببرد. ما مسلمانها ندیده و نشنیده به ظاهر و باطن قرآن ایمان داریم. ساده بگویم این جمع و تفریقها، از دید کسی که مسلمان نیست و به دنبال ادعای مسلمانان مبنی بر معجزه بودن قرآن، در جستجوی معجزات و رموز آن است به هیچوجه قانع کننده نیست.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.