نظر کورش حسینی برای کتاب کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری

کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری
فاطمه عبدی سقاواز، یوسف عباس نژادورزی
(55 رای)
کورش حسینی
۱۳۹۸/۳/۲۰
بسیار سپاس گذارم بسیار کارآمد و راهبردی برای تازه کاران در دانش رایانه ای
Ramzan Abbasnejad
۱۳۹۸/۳/۲۰
ممنون