نظر رضا ورمقانی برای کتاب صوتی 1984

1984
جورج اورول، صالح حسینی
(۴۷۹ رای)
رضا ورمقانی
۱۳۹۹/۵/۱
جورج اورول در دو کتاب قلعه حیوانات و 1984 از یک نوع مسیر داستان استاده میکند. داستانی که خواننده را همراه خود میکند و یک حس همزاد پنداری در خواننده به وجود می‌آورد اما با وجود داستان خوب من هیچگاه پایان کتاب را دوس نداشتم. یک حس ناامیدی به خواننده دست میدهد و او را از تلاش کردن در مقابل ریشه کن کردن ظلم باز میدارد و این فکر را در ذهن خواننده ایجاد میکند که کاری است که شده و هر حکومتی هم تشکیل شود همین است انسان برده میشود. من این پایان را دوست ندارم در واقع به نظر من دنیا جایی است که باید همیشه در آن جنگید نمیدانم که به آن آرمان شهر خواهیم رسید یا نه اما همیشه باید مبارزه کرد تا به آن آرمان شهر رسید. مگر میشود که دست روی دست گذاشت و کاری نکرد اگر امروز کشورهایی در دنیا هستند که از نظر عدالت اجتماعی و توسعه نسبت به کشورهای دیگر بهتر هستند نتیجه این است که ناامید از مبارزه نشده‌اند و همواره در تلاش برای آزادی انسان بوده‌اند نمیگویم به تمام خواسته هایشان رسیده‌اند اما به نسبتی آن را به دست آورده‌اند. بنابراین جورج اورول در دو کتاب قلعه حیوانات و 1984 به دنبال ناامید کردن جامعه است به نظر من پایان این کتاب میتواند نوشته یک طرفدار دیکتاتوری و ضد انسانی باشد گرچه در اول حرفهای دل تو را میگوید و با خواننده همراه است.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.