نظر ghasem rasuli برای کتاب 19 پله الهی به سوی آرامش

19 پله الهی به سوی آرامش
حمیدرضا انصاری
(441 رای)
ghasem rasuli
۱۳۹۹/۹/۱۳
به نظر بنده روح که محبوس درظرف جسم هست درچرخه زندگی دنیایی دچار کدورت میشودوتلاش انسان برای پاک نگه داشتن آن ستودنی هست واین شاید همان بار امانت خدا باشدکه فقط انسان آنرا پذیرفت تابه اصل خود باز گرداندوسعی کتاب دراین بیان هست که تطهیر روح بایاد خداباعث آرامش واقعی است...
هیچ پاسخی ثبت نشده است.