نظر محمدرضا حلیمی برای کتاب شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی

شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی
کورتیس لئون، پوراندخت رمدانی
(۴۵ رای)
محمدرضا حلیمی
۱۳۹۹/۱۱/۱۲
این ازون کتابایی که نباید از رو جلدش قضاوت کرد
کاربر م
۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بگید چطور بود، خوب بد یا...؟
Reza Ah
۱۳۹۹/۱۱/۱۶
یه ستاره دادی معلومه که کتاب بدردبخوری نیست!
حسین گرمابی
۱۳۹۹/۱۱/۱۶
کتابش چطور بود