نظر Mike Spaceman برای کتاب شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی

شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی
کورتیس لئون، پوراندخت رمدانی
(۴۵ رای)
Mike Spaceman
۱۳۹۹/۱۱/۱۷
توی بخشی از کتاب زده "سیصد نفر علیه یک میلیون! "
آ... اگه اون یک میلیون چوب هم بودن، ده شبانه روزی طول میکشید تا اونهمه چوب شمشیر بخورن بدون توقف
Khalil N.P
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
سیصد اسپارتی فرماندهی ۶ هزار یونانی رو داشتند که از ملل افراطی و متوحش اروپای آن زمان بودند و یکبار هم لیدی را به آتش کشیدند و در ۳ روز همگی به وسیله‌ی خشایارشا کشته شدند و جز اسطوره سازی از یک دسته وحشی کاملا بدوی کاری نکردند.
Khalil N.P
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
آمریکا برای جنگ با ایران برآورد کرد که به یک و نیم میلیون سرباز برای نیروی زمینی احتیاج داره و بعد از محاسبات دقیق مشخص شد توان حمایت مالی، نظامی و لجستیکی کامل از آن‌ها را نخواهد داشت و کلا از انجام آن منصرف شد بعد اینها در توهم لشکرکشی یک میلیون نفره‌ی ۲۵۰۰ سال پیش هستند!: /