نظر بهمن دل افروز برای کتاب آمادگی جسمانی و استعدادیابی در ورزش ویژه مربیان و ورزشکاران

آمادگی جسمانی و استعدادیابی در ورزش ویژه مربیان و ورزشکاران
مهران فقیه سلیمانی، مجید محمدی
۲۲ رای
بهمن دل افروز
۱۳۹۵/۷/۲۰
خوب و قابل تقدیر
هیچ پاسخی ثبت نشده است.