نظر افسانه شورچه برای کتاب سماع ققنوس

سماع ققنوس
احسان داستانی
(۴۹ رای)
افسانه شورچه
۱۴۰۰/۳/۲
برون زهر دو جهانی چو در سماع آیی
برون ز هر دو جهانست این جهان سماع
درود وسپاس
هیچ پاسخی ثبت نشده است.