نظر محمد وحید محسنی برای کتاب شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی

شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی
کورتیس لئون، پوراندخت رمدانی
(۴۵ رای)
محمد وحید محسنی
۱۴۰۰/۳/۲۳
کتابی خوب با مفاهیم تکراری زیاد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.