نظر علیرضا اسلامدوست برای کتاب شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی

شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی
کورتیس لئون، پوراندخت رمدانی
(۴۵ رای)
علیرضا اسلامدوست
۱۴۰۰/۴/۲
کتاب بسیار ضعیف و بدون بنیان علمی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.