دانلود فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 6


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 6 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 6

فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 6، منتشر شد. بررسی رابطه میان میزان استفاده از موبایل با میزان مصرف سیگار و مراقبت از راه دور در پرستاری و چالش‌های اخلاقی آن، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان میزان استفاده از موبایل با میزان مصرف سیگار است. از روش پیمایش که عام‌ترین نوع روش در تحقیقات اجتماعی است استفاده شده و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل مردان سیگاری ساکن شهر تهران که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند. نمونه آماری 384 نفر مردان سیگاری بودند که در زمان تحقیق از موبایل استفاده و سیگار می‌کشیدند. یافته‌ها نشان داد که کم‌ترین سن مصرف سیگار و سن استفاده از موبایل به صورت یکسان کاهش یافته است که 10 سال بوده است. آزمون رگرسیون نشان داد که میان میزان استفاده از موبایل با میزان مصرف سیگار و میان الگوی استفاده از موبایل با میزان مصرف سیگار رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد و میان میزان استفاده از موبایل با الگوی مصرف سیگار رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.

 ۹۲ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4475 

چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

بررسی رابطه میان میزان استفاده از موبایل با میزان مصرف سیگار
مراقبت از راه دور در پرستاری و چالش‌های اخلاقی آن
کاربرد مد مفهومی در نمایش مسائل اجتماعی
شناسایی معیارهای مؤثر بر ارتقاء کیفیت محیطی در طراحی معماری مراکز توانبخشی معلولین جسمی حرکتی
بررسی عنصر آرامش در جذب مخاطبان برنامه‌های دینی رادیو
شناخت رابطه بین آگاهی از مقررات راهور و پیشگیری از وقوع جرایم رانندگی: مطالعه موردی شهر کرمانشاه
ساخت و طراحی؛ الگو و مدل جامع مهارت‌های اجتماعی در ایران

راهنمای دانلود فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 6

برای دانلود فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 6 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 6