دانلود کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن

  • از: محمد توحیدفام
  • ناشر: انتشارات روزنه
  • ۳ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن

کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن اثر محمد توحیدفام، تلاشی در جهت بررسی نظریات جدید مطرح شده پیرامون دولت و دموکراسی است.

کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن (State And Democracy) به منظور سنجش تأثیر تحول دولت بر روند دموکراسى، معیارهاى خاصى را مدنظر قرار داده است، از جمله میزان محدودیت قدرت دولت در نظر و عمل، عوامل مؤثر در دموکراسى (نظیر انتخابات، احزاب و رقابت‌هاى حزبى)، چگونگى حرکت به سمت حکومت قانونى در تجزیه و تحلیل نظریه‌هاى دولت و نیز الگوها و امواج دموکراسى. توضیح آن‌ که، مفهوم دولت، ترکیبى از نظر و عمل دولت است که از یونان باستان تا به امروز متحول شده است. عنصر اساسى این تحول حرکت به سمت دولت حداقل یا دولت تخصصى است. همین حرکت در الگوهاى دموکراسى نیز مشاهده مى‌شود، به‌ گونه‌اى که عصر جدید، عصر الگوهاى مشارکتى نیمه‌مستقیم، رقابتى، خودمختارى مستقیم و جهانى است. هم امواج دموکراسى (که هانتینگتون و اشمیتر به آن اشاره کرده‌اند) و هم گفتمان‌هاى رایج دموکراسى بیانگر وجود نوعى ارتباط خطى گریزناپذیر میان دولت و دموکراسى است. به این معنا که به موازات ظهور و بروز دولتى قوى، جامعه‌اى ضعیف و منفعل شکل گرفته است و برعکس به موازات پدیدآیى دولتى ضعیف، جامعه‌اى قوى و فعال و مستعد گسترش دموکراسى رشد کرده و بالیده است.

کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن نوشتۀ محمد توحیدفام، به منظور بررسى تحول مفهوم دولت در سه قالب مفهوم، ساختار و نظریه دولت به ترتیب از سه بعُد فلسفه سیاسى، جامعه‌شناختى و نظریات و حکومت‌هاى سیاسى به مسئله نگریسته و بر آن است که این تحول از طریق متمایل‌ کردن رویکردهاى مذکور به بسترهاى مشارکت سیاسى بر روند دموکراسى تأثیر مى‌گذارد و اصولاً مبناى تقسیم مباحث نظریه دولت به دو قسمت دروندادهاى سیاسى و سازمان دولت نیز به همین علت است. چراکه درون‌دادهاى سیاسى، سازوکارهاى کنترل رهبران سیاسى‌اند و مشخص مى‌کنند که دولت‌ها تا چه اندازه به الگوها و سازوکارهاى مشارکت مردم پاى‌بند هستند. سازمان دولت نیز میزان پاى‌بندى دولت‌ها به اصول دموکراتیک را نشان مى‌دهد.

در بخشی از کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن می‌خوانیم:

اندیشه سیاسى که یکى از بحث‌ برانگیزترین مباحث حوزه علم سیاست است و علاوه بر عالمان سیاسى و (در مرحله بعد) دانشمندان سایر حوزه‌هاى علمى، حتى مردم عادى را نیز به سوى خود معطوف کرده است، از مباحث اندیشه‌اى و ذهنى به شمار مى‌رود که اتفاقا همین ذهنى‌ بودن و وجود عنصر تفکر در آن، یکى از دلایل عمده گرایش و کشش افراد به سوى آن است؛ چنان‌که ویل دورانت (Will Durant) در کتاب خود به نام تاریخ فلسفه مى‌نویسد: «حتى در سراب بیابان‌هاى علم مابعدالطبیعه، جذبه و کششى هست». در این‌جا منظور ما، آن دسته از اندیشه‌هاى سیاسى است که از دو هزار و پانصد سال پیش تا کنون به زندگى بشر شکلى دیگر داده است.

 ۳۹۶ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-334-124-0 

چاپ ۱۳۸۱، قیمت الکترونیکی: ۴۴۵۰۰ ت - 13.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

دیباچه
مقدمه
بخش اول: تحول مفهوم دولت: از نظر تا عمل
فصل یک: گفتار در روش: رویکردهاى تحول مفاهیم
1 1 رویکرد علوم تفسیرى
1 2 رویکرد اندیشه سیاسى
فصل دو: دولت در نظر: تحول مفهوم دولت از نظریه ارگانیکى تا نظریه مکانیکى
2 1 دولت در اندیشه سیاسى باستان
2 2 دولت در اندیشه سیاسى عصر جدید
فصل سه: دولت در عمل: تحول دولت پیش از ظهور دولت‌هاى مدرن تا عصر ظهور دولت‌هاى مدرن
3 1 پیش از ظهور دولت‌هاى مدرن
3 2 عصر ظهور دولت‌هاى مدرن
بخش دوم: تحول ساختار دولت: از دولت کوچک لیبرال تا دولت بزرگ رفاهى
فصل چهارم: ظهور دولت کوچک لیبرال
4 1 اصول نظرى دولت کوچک
4 2 تأثیر دولت لیبرال بر روند دموکراسى
4 3 افول دولت لیبرال
4 4 عملکرد دولت لیبرال در آغاز قرن بیستم
فصل پنج: ظهور دولت بزرگ رفاهى
5 1 کینز و دولت رفاه
5 2 ساختار و عملکردهاى دولت رفاه
فصل شش: افول دولت بزرگ رفاهى
6 1 افول دولت رفاهى و اقتصاد مختلط در عرصه جهانى
6 2 گذار از دوره کینز: جاى‌گزین‌هاى دولت رفاهى
6 3 نقد نظریه دولت رفاه
بخش سوم: تحول نظریه دولت: از رویکرد جامعه‌محور تا رویکرد دولت‌محور
فصل هفت: نظریه‌هاى تبیینى دولت: رویکرد جامعه‌محور
7 1 مارکسیسم (Marxism)
7 2 الیتیسم (Elitism)
7 3 کورپوراتیسم (Corporatism)
7 4 فونکسیونالیسم (Functionalism)
7 5 پلورالیسم (Pluralism)
7 6 پلورالیسم نو (Neo - Pluralism)
فصل هشت: نظریه‌هاى تجویزى دولت: رویکرد دولت‌محور
8 1 راست نو (The New Right)
8 2 محافظه‌کارى نو (Neo-Conservatism)
8 3 لیبرالیسم نو (Neo - Liberalism)
8 4 آنارشیسم نو (Neo-Anarchism)
8 5 تحول نظریه‌هاى دولت
8 7 نظریه دولت حداقل و موجى تازه از دموکراسى
بخش چهارم: دولت و دموکراسى در آغاز قرن بیست و یکم
فصل نه: دولت در آغاز قرن بیست و یکم: جهانى‌شدن و نظریه‌هاى دولت حداقل
9 1 نظریه دولت حداقل
9 2 نظریه دولت مجازى: دولت حداقل در عرصه روابط بین‌الملل
9 3 نظریه پسامدرن دولت: تأثیرات جهانى‌شدن بر دولت مدرن
فصل ده: دموکراسى در آغاز قرن بیست‌ویکم: جهانى‌شدن و نظریه‌هاى دموکراسى
10 1 درآمدى بر دموکراسى
10 2 دموکراسى در نظر: الگوهاى دموکراسى
10 3 دموکراسى در عمل: جهانى‌شدن دموکراسى
فصل یازده: بازاندیشى دولت و دموکراسى در آغاز قرن بیست‌ویکم
11 1 بازاندیشى دولت
11 2 بازاندیشى دموکراسى
11 3 دولت و دموکراسى در عصر جهانى‌شدن
فصل دوازده: چشم‌اندازهاى دولت و دموکراسى در عصر جهانى‌شدن
12 1 آینده دولت ملى: تغییر در مفهوم دولت
12 2 آینده ساختارهاى سازمانى دولت: تغییر در ساختار دولت
12 3 آینده دولت دموکراتیک: تغییر در نظریه دولت
نتیجه‌گیرى
ضمیمه
کتابشناسى
فهرست اعلام

راهنمای دانلود کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن

برای دانلود کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن
mahsa bahrami
۱۳۹۸/۶/۶
بسیار عالی و کاربردی
هادی بیاتی
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
بسیار عالی
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۲)