دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد یک


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد یک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد یک

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد یک، منتشر شد. تأثیر تمرکز مالکیت و چرخه‌های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد و بررسی جایگاه و نقش حسابداری عمومی در کاهش فساد و ایجاد شفافیت، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید.

با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی در بازار سرمایه، این پژوهش در پی بررسی تأثیر تمرکز مالکیت و چرخه‌های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها صورت گرفته است. در این راستا برای رسیدن به اهداف پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393تا 1397 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه به روش داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده، ارتباط معناداری بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود دارد. بر اساس یافته‌ها، تأثیر چرخه‌های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار است، همچنین تأثیر چرخه‌های عملیاتی و تمرکز مالکیت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار است.

 ۶۲ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4408 

چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

تأثیر تمرکز مالکیت و چرخه‌های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد
بررسی جایگاه و نقش حسابداری عمومی در کاهش فساد و ایجاد شفافیت
بررسی رابطه حضور نماینده زن در هیئت‌ مدیره و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس تهران و ارتباط آن با متغیرهای حسابداری
سیاست‌های تقسیم سود سهام بانک‌ها و حساسیت اطلاعاتی سپرده‌گذاران
بررسی کشف تخلف و کشف تحریف اطلاعات توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد یک

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد یک و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد یک