دانلود کتاب متن دو زبانه کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات و قوانین مرتبط داخلی

  • از: جعفر توانا
  • ۲۲ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب متن دو زبانه کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات و قوانین مرتبط داخلی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی کتاب متن دو زبانه کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات و قوانین مرتبط داخلی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب متن دو زبانه کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات و قوانین مرتبط داخلی

کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات، بیانگر عرف بین المللی در خصوص معاهدات می باشد و با تدوین مقررات اولیه بر روند ایجاد و حفظ معاهدات، توانسته است نظام محکمی، بر معاهدات، حاکم نماید.
کمیسیون حقوق بین الملل از سال 1949 به تدوین این کنوانسیون قدم گذاشت و سرانجام متن نهایی کنوانسیون، در سال 1966 به تصویب داخلی کمیسون حقوق بین الملل رسید. از سوی دیگر برای به رسمیت رسیدن و اجرایی شدن نیازمند بررسی در بین دولتها بود که این امر در سال 1969، و 22 مه محقق گردید بدین منظور نمایندگان 110 کشور حاضر در اجلاسیه وین، بررسی شد و سرانجام به الحاق سی امین کشور و تصویب کنوانسیون با طی مراحل داخلی، در تاریخ 27 ژانویه لازم الاجرا گردید.
در کتاب پیش رو، متن اصلی را به همراه ترجمه ماده به ماده به سمع نظرتان رساندم تا هم از اصطلاحات تخصصی حقوقی غافل نمانید و هم بتوانید از متن فارسی به عنوان منبع نویسی در مقالات خود بهره ببرید.

 ۲۵۲ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
چاپ ۱۳۹۴، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

عهدنامه 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
بخش اول
مقدّمه
ماده  1  قلمرو عهدنامه حاضر
ماده  2  کاربرد اصطلاحات
ماده  3  توافق بین المللی ای که داخل در قلمرو عهدنامه حاضر نیستند
ماده  4  عطف  به  ماسبق شدن عهدنامة حاضر
ماده  5  معاهدات تشکیل دهندة سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین المللی
بخش دوم
انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها
فصل اول
انعقاد معاهدات
ماده  6  اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات
ماده  7  اختیارات تام
ماده  8  تأیید بعدی اقدامیکه بدون مجوز صورت گرفته باشد.
ماده  9  پذیرش متن
ماده  10  اعتبار بخشیدن به متن
ماده  11  روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده
ماده  12  اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء
ماده  13  اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادلة اسناد تشکیل دهندة آن
ماده  14  رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب
ماده  15  رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق
ماده  16  مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق
ماده  17  رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن
ماده  18
الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن
فصل دوّم
تحدید تعهد
ماده  19  تنظیم تحدید تعهد
ماده  20  قبول یا مخالفت با تحدید تعهد
ماده  21  آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن
ماده  22  انصراف از تحدید تعهّد و از مخالفت با آن
ماده  23  روش تحدید تعهّد
فصل سوّم
لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات
ماده  24  لازم الاجرا شدن معاهدات
ماده  25  اجرای موقّت
بخش سوّم
رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات
فصل اوّل
رعایت معاهدات
ماده  26  الزامآور بودن معاهدات
ماده  27  حقوق داخلی و رعایت معاهدات
فصل دوّم
اجرای معاهدات
ماده  28  عطف یا ماسبق نشدن معاهدات
ماده  29  قلمرو سرزمینی معاهدات
ماده  30  اجرای معاهدات متعاقب یکدیگر که ناظر بر موضوع واحد باشند
فصل سوّم
تفسیر معاهدات
ماده  31  قاعدة کلی تفسیر
ماده  32  وسائل تکمیلی تفسیر
ماده  33  تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند
فصل چهارم
معاهدات و کشورهای ثالث
ماده  34  قاعدة کلی در ارتباط با کشورهای ثالث
ماده  35  معاهداتی که برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد نمیکنند
ماده  36  معاهداتی که برای کشورهای ثالث حقوقی ایجاد مینمایند
ماده  37  رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث
ماده 38  قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین المللی برای کشور ثالث الزام آور میشوند.
بخش چهارم
اصلاح و جرح و تعدیل معاهدات
ماده 39  قاعدة کلی مربوط به اصلح معاهدات
ماده 40  اصلاح معاهدات چند جانبه
ماده 41  موافقتنامه های جرح و تعدیل معاهدات چند جانبه که فقط بین بعضی از طرفها متعهد میگردد.
بخش پنجم  بی اعتباری، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات
فصل اوّل
ترتیبات کلّی
ماده  42  اعتبار و ادامة نفوذ معاهدات
ماده  43  تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و مستقل از یک معاهده
ماده  44  تفکیک پذیری مقررات معاهده
ماده  45  از دست دادن حق استناد به مبانی بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن
فصل دوم
بی اعتباری معاهدات
ماده  46  مقرّرات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات
ماده  47  محدودیتهای خاص در اختیارات لازم برای اعلام رضایت یک کشور
ماده  48  اشتباه
ماده  49  تقلب
ماده  50  ارتشای   نمایندة یک کشور
ماده  51  اجبار نمایندة یک کشور
ماده  52  اجبار یک کشور به وسیلة تهدید یا اعمال زور
ماده  53  معاهدات متعارض با یک عاقدة آمرة حقوق بین الملل عامّ
فصل سوّم
فسخ و تعلیق اجرای معاهدات
ماده  54  فسخ یک معاهده یا خروج از آن بموجب مقرّرات معاهده یا با رضایت طرفهای معاهده
ماده  55  کاهش تعداد کشورهای طرف یک معاهدة چند جانبه به کمتر از تعداد لازم جهات لازم الاجرا شدن آن
ماده  56  رد یا خروج از معاهده ای که حاوی مقرّراتی در خصوص فسخ، ردّ یا خروج از آن نیست
ماده  57  تعلیق اجرای یک معاهده طبق مقرّرات معاهده یا بموجب رضایت طرفهای آن
ماده  58  تعلیق یک معاهدة چندجانبه بموجب توافق فقط بعضی از طرفهای معاهده
ماده  59  فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر
ماده  60  فسخ یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در نتیجة نقض
ماده  61  حدوث شرایطی که اجرای معاهده را غیر ممکن میکنند
ماده 62  تغییر اساسی اوضاع و احوال
ماده  63
قطع رابطة دیپلماتیک یا کنسولی
ماده  64  تأسیس یک قاعدة آمرة جدید حقوق بین الملل عامّ
فصل چهارم
روشها
ماده 65  روشی که باید در موارد بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق آن تبعیّت گردد.
ماده 66  روشهای حلّ و فصل قضائی، داوری و سازش
ماده 67  اسناد اعلام بی اعتباری، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن
ماده  68  استرداد اخطارها و اسناد مقرر در مواد 65 و 67
فصل پنجم
آثار بی اعتباری، فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده
ماده 69  آثار بی اعتباری یک معاهده
ماده 70
فسخ یکجانبه معاهده
ماده 71  آثار بی اعتباری معاهده ای که با یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض است.
ماده 72  آثار تعلیق اجرای یک معاهده
بخش ششم
مقررات متفرقه
ماده 73  موارد جانشینی دولتها-1-،مسئولیت دولت یا شروع روابط خصمانه
ماده 74  روابط دیپلماتیک و کنسولی و انعقاد معاهدات
ماده 75  وضع یک کشور متجاوز
بخش هفتم
امناء،اخطارها، تصحیحات و ثبت معاهدات
ماده 76  امنای معاهدات
ماده 77  وظایف امناء
ماده 78  اخطارها و مکاتبات
ماده 79  تصحیح اشتباهات متون یا نسخه های مصدق معاهدات
ماده 80  ثبت و انتشار معاهدات
بخش هشتم
مقررات نهایی
ماده 81  امضاء
ماده 82  تنفیذ
ماده 83  الحاق
ماده 84  لازم الاجرا شدن
ماده 85  متون معتبر
ضمائم

راهنمای دانلود کتاب متن دو زبانه کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات و قوانین مرتبط داخلی

برای دانلود کتاب متن دو زبانه کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات و قوانین مرتبط داخلی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  متن دو زبانه کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات و قوانین مرتبط داخلی
شادی sh
۱۳۹۴/۱۲/۲۴
خوبه. برای دانشجویان حقوقی هم توصیه میشه به نظرم مفید باشه. باارزوی موفقیت همگی
جواد خسروی
۱۳۹۴/۷/۲۶
به نظر باید به اطلاعات عمومی تعصیر انچنانی داشته باشه، برا اونای که سیاستهای بین المللی رو دوست دارن بشناسن عالیه، با تشکر فراوان
عزیز سیفی
۱۳۹۶/۲/۳۱
من منحیث یک محصل حقوق امید وارهستم که تمام کتابهای حقوقی را در اختیار جوانان سپرده ممنون سازید تشکر از ساید خوب ونیک شما
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۶)