دانلود کتاب منظومه جوادی در علم صرف عربی: صرف عربی را با شعر بیاموزیم

  • از: سید جواد جوادی
  • ناشر: انتشارات سیادت
  • ۱۴ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب منظومه جوادی در علم صرف عربی: صرف عربی را با شعر بیاموزیم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب منظومه جوادی در علم صرف عربی: صرف عربی را با شعر بیاموزیم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب منظومه جوادی در علم صرف عربی: صرف عربی را با شعر بیاموزیم

در علم صرف عربی

صرف عربی را با شعر بیاموزیم

مجرّد ده اسم از ثُلاثیّ بیـــار           چهارش چو پنج است و پنجش چهار

مزید از ثُلاثیّ چو دریای نیل            خماســـــیّ أقـــلّ و ربـاعیّ قلیــــل

کتاب حاضر شامل قسمتی از اشعار عالم جلیل القدر و شاعر کم‌نظیر حضرت حجة الاسلام سیدجواد جوادی در باب آموزش صرف عربی است. از آنجایی که امروزه آموزش زبان عربی به ویژه قواعد مربوط به صرف و نحو مورد اهتمام و اقبال اساتید این حوزه است و فراگیری این علوم در جهت آموزش زبان قرآن کریم بوده و موجب ارتقای فهم مفاهیم و اصول اسلامی و سایر علوم مرتبط با زبان وادبیات عرب میگردد، این انتشارات تصمیم گرفت که با حول و قوه الهی این اثر ارزشمند را به چاپ برساند. امید است مورد توجه و استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

 ۱۱۲ صفحه، ۲۲۵ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-7333-15-0 

چاپ ۱۳۹۳: ۶۵۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۵۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه ناشر
مقدمه
سخن مصنّف
کلمات عربی بر سه گونه است
معنای اصطلاحی تصریف
اسم سه بنا و دو فعل دارد
معنای لغوی و اصطلاحی فعل
معنای لغوی و اصطلاحی میزان و یافتن آن در صرف
اسم ثلاثی مجرد ده وزن دارد
اسماء رباعی مجرد پنج وزن دارد
اسماء خماسی مجرد چهار وزن دارد
شناختن اسما و افعال سالم و غیر سالم
شناختن اسما و افعال معتل
کلیه اسما و افعال هفت نوعند
فعل ثلاثی مزید را ده باب مشهور است
شناختن همزه قطع و فصل
فعل رباعی مجرد یک بنا و مزیدفیه آن سه بنا دارد
اسم یا مصدر است یا غیر مصدر
نه چیز از مصدر مشتق می شود
فعل صحیح و سالم از باب نَصَرَ یَنصُرُ
دستور ساختن فعل مضارع
علائم و ضمائر افعال
عدد و عمل حروف ناصبه
عدد و عمل حروف جازمه
دستور ساختن صیغه امر
همزه ی وصل
شناختن فعل لازم و متعدی
فعل معلوم و مجهول
قاعده ی مجهول ساختن فعل ماضی
قاعده ی مجهول ساختن فعل مضارع
قاعده ی مجهول ساختن امر حاضر
شناختن نون تاکید ثقلیه و خفیه و عمل آن ها و شناختن محل آن ها
اوزان اسم فاعل و اسم مفعول از فعل ثلاثی مجرد
اوزان اسم فاعل و مفعول از ثلاثی مزد و رباعی
اوزان صفت مشبهه
اوزان صیغه ی مبالغه
از وزن فعل – یفعل معتل الفاء نیامده است
مثل واوی از باب ضرب - یضرب
مثال یایی از باب ضَرَبَ یَضرِبُ
مثال واوی از باب عَلِمَ یَعلَمُ
مثال واوی از باب حَسِبَ یَحسِبُ
مثال واوی از باب شَرُفَ یَشرُفُ و ضَرَبَ یَضرِبُ
اجوف واوی از باب نَصَرَ یَنصُرُ
اجوف یائی از باب ضَرَبَ یَضرِبُ
أجوف واوی از باب عَلِمَ - یَعلَمُ
ناقص واوی از باب نَصَرَ - یَنصُرُ
ناقص یایی از باب ضَرَبَ - یَضرِبُ
ناقص واوی از باب عَلِمَ - یَعلَمُ
ناقص یایی از باب عَلِمَ - یَعلَمُ
ناقص واوی از باب شَرُفَ - یَشرُفُ
ناقص یائی از باب مَنَعَ - یَمنَعُ
ناقص از باب حَسِبَ - یَحسِبُ نیامده است.
لفیف مفروق از باب ضَرَبَ - یَضرِبُ
لفیف مفروق از باب عَلِمَ - یَعلَمُ
لفیف مفروق از باب حَسِبَ - یَحسِبُ
لفیف مقرون از باب عَلِمَ - یَعلَمُ
لفیف مقرون از باب ضَرَبَ - یَضرِبُ
مهموز الفاء صحیح از باب نَصَرَ- یَنصُرُ
مهموز العین صحیح از باب مَنَعَ و عَلِمَ
مهموز اللّام صحیح از باب مَنَعَ و ضَرَبَ
مهموز العین مثال از باب ضَرَبَ - یَضرِبُ
مهموز اللّام أجوف از باب ضَرَبَ - یَضرِبُ
مهموز الفاء ناقص از باب ضَرَبَ - یَضرِبُ
مهموز العین لفیف مفروق از باب ضَرَبَ - یَضرِبُ
مهموز الفاء لفیف مقرون از باب ضَرَبَ - یَضرِبُ
مهموز الفاء مضاعف از باب ضَرَبَ - یَضرِبُ
مضاعف از باب نَصَرَ - یَنصُرُ
مضاعف از دو باب ضَرَبَ یَضرِبُ و عَلِمَ - یَعلَمُ
شناختن مصدر میمی، اسم زمان و مکان از فعل ثلاثی مجرّد
شناختن اسم آلت و مُلحقات آن
مصدر میمی و اسم زمان و مکان از ثلاثی مزیدٌ فیه و رُباعی
قواعد و معانی باب إفعال
مثال واوی از باب إفعال
مثال یائی از باب إفعال
أجوف واوی از باب إفعال
أجوف یائی از باب إفعال
ناقص واوی از باب إفعال
لفیف مفروق از باب إفعال
لفیف مقرون از باب إفعال
مُضاعف از باب إفعال
مهموز الفاء از باب إفعال
قواعد و معانی باب تفعیل
ناقص یائی از باب تفعیل
قواعد و مَعانی باب مُفاعَله
ناقص یائی از باب مُفاعَله
مُضاعف از باب مُفاعَله
قواعد و مَعانی باب اِفتِعال
مثال واوی و یائی از باب اِفتِعال
أجوَف واوی از باب اِفتِعال
أجوَف یائی از باب اِفتِعال
ناقص یایی از باب اِفتِعال
مُضاعَف از باب اِفتِعال
قواعِد و مَعانی باب اِنفِعال
أجوف واوی از باب اِنفِعال
ناقص یائی و لفیف مقرون از باب اِنفِعال
مضاعف از باب اِنفِعال
قواعد و مَعانی باب اِستِفعال
مثال واوی از باب اِستِفعال
اجوف واوی از باب اِستِفعال
ناقص یائی از باب اِستِفعال
لفیف مقرون از باب اِستِفعال
مُضاعف از باب اِستِفعال
قَواعد و مَعانی باب تَفَعُّل
ناقص یائی از باب تَفَعُّل
مُضاعف از باب تَفَعُّل
قواعد و معانی باب تَفاعُل
ناقص واوی از باب تَفاعُل
ناقص یائی از باب تَفاعُل
مُضاعَف از باب تَفاعُل
قاعده ی یازده حرف در باب تَفَعُّل و تَفاعُل
قاعده ی یازده حرف مذکور در باب اِفتِعال
دو قاعده دیگر در باب اِفتِعال
قواعد و معانی باب اِفعِلال و اِفعِیلال
وزن أفعال رُباعی
چهار باب غیرمشهور از فعل ثلاثی مزید فیه
...

راهنمای دانلود کتاب منظومه جوادی در علم صرف عربی: صرف عربی را با شعر بیاموزیم

برای دانلود کتاب منظومه جوادی در علم صرف عربی: صرف عربی را با شعر بیاموزیم و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  منظومه جوادی در علم صرف عربی: صرف عربی را با شعر بیاموزیم

نظرات کتاب منظومه جوادی در علم صرف عربی: صرف عربی را با شعر بیاموزیم

مرضیه زارعیان
۱۳۹۸/۱/۲۶
سلام این کتاب کمک زیادی به افرادی میکنه که خودشان درخانه مطالعه علوم عربی دارند مثلا من به شخصه که صرف را غیرحضوری پاس می‌کنم این کتاب برایم مفید بود چون هم خلاصه هست هم یادگیری با شعر باعث تثبیت مطلب در ذهنم شد. خدا به استاد خیر بدهد.
محمدرضا آقچه لو
۱۳۹۶/۸/۱۹
به نظر من استاد بسیار زحمت کشیدند.
من از کتاب ایشان لذت بردم
البته هر کسی به مقدار ظرفیت و سطح علمی خودش از این کتاب برداشت میکنه.
من این کتاب رو خیلی پر بار دیدم.
از زحمات استاد بسیار سپاسگزارم
ali 110
۱۳۹۷/۷/۱۳
کتاب خوبی برای فرد مبتدی دراین زمینه است ممنون از قرار دادن این کتاب
مشاهد همه نظرات (۶)