دانلود کتاب نغمه چکاوک


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب نغمه چکاوک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب نغمه چکاوک

صحبت از حقیقت هنر موسیقی امری است بس دشوار؛ چون یک بعد آن به روح و روان انسان مربوط است؛ برخلاف پیشرفت های سریع و خارق العاده بشری در علوم و فنون مختلف، موسیقی هنوز از ابهامی خاص برخوردار است که موجب شده ذهن بشر همچنان به خلق ریتم و ملودی بپردازد.

موسیقی نیز مانند اعداد بی انتهاست. این هنر ناتمام ارتباطی عاطفی بین انسان‌ها و اقوام و ملیت های مختلف به وجود آورده است. تفاوت بین مرزهای جغرافیایی را زیر پا میگذارد و ارتباطی زبانی به لحاظ موسیقایی بین آن‌ها ایجاد می کند. امروزه موسیقی ایرانی یا سنتی را می توان از دو جنبه تحلیل کرد؛ ابتدا از جنبه تکنیکی یا همان وجه محسوس آن، که با ادراک آدمی قابل درک است و هنرمند با مهارت و ورزیدگی آن را به شکل عملی، با ساز یا آواز خود به اجرا درمی آورد.

این مجموعه برگرفته از آخرین نسخه های چاپی فرهنگ نامه های معتبر؛ از جمله لغتنامه دهخدا، فرهنگ عمید، فرهنگ فارسی معین، فرهنگ بزرگ سخن و واژه نامه موسیقی ایران زمین، و نیز بخشی خلاصه شده از هفت دستگاه و پنج آواز با گوشه‌های اصلی از کتاب تار و سه تار دورة متوسطه استاد حسین علیزاده است.

 ۳۳۵ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 979-0-802619-02-9 

چاپ ۱۳۹۱: ۹۹۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۶۰۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
نشانه های اختصاری لغت نامه دهخدا
نشانه های اختصاری فرهنگ معین
نشانه های اختصاری فرهنگ عمید
نشانه های اختصاری فرهنگ بزرگ سخن
نشانه های اختصاری واژه نامه موسیقی (مهدی ستایشگر)
جدول مقایسه گوشه ها در ردیف های مذکور
نمودار وجود گوشه ها در ردیف های مشخص شده
ردیف radif
نامگذاری الحان ردیف موسیقی ایران بر پایه چند نکته است.
ردیف عبدالله دوامی r.abdollâh - e - davâmi
ردیف شهنازی r.shahnâzi
ردیف میرزاحسینقلی r. mirzâhoseyn goli
ردیف میرزاعبدالله r. mirzâ abdollah
آذربایجانیni âyejâzarbâ
آشوراوندvand âshurâ
آواز zâvâ
آواز کوچهباغی âvâz – e – kuchebâgi
ابول    abol
ابوالچپ   abolchap
ابوایتام mâabouit
ابوعطا âabuὰt
گسترة اوج حجاز:
گسترة اوج:
ابوسلیک abusalik
ارجوزه  arjuzeh
اصفهان  nâesfah
اصفهانک  nakâesfah
افشاری ri âafsh
گسترة عراق:
اوج  jô
اوج و حضیض ôj va haziz
امیری amiri
باوی viâ b
برداشت shtâbard
بحر اصول   bahr osul
بحر نور bahr- e - nur
بختیاری  bakhtiyâri
بزرگ bozorg
بسته نگار  râbasteh -  neg
بسته نگار در ردیف موسیقی امروز
بوسلیک busalik
بغدادی  diâ    baghd
بنفشه banafshe
بیات bayât
بیات اصفهان nâ bayât - e -  esfah
بیات ترک - e - tork tâbay
گسترة آواز بیات ترک:
جامهدران:
فیلی:
شکسته:
گسترة شکسته:
بیات تهران  e - tehrân t -âbay
بیات راجه یا راجع jeh [e]ât - e - rābay
بیات عجم  -e- ajam tâbay
بیات کرد  t- e- kordâbay
...
نهیب Nahib
نی داود Neydâvud
نیریز Neyriz
نیرز:
نیریز صغیر:
نیریزکبیر:
نیشابورک neyshâburak
نیشابورک در موسیقی معاصر
هـ h
همایون homâyun
همایون در موسیقی امروز
گوشه‌های همایون
گسترۀ درآمد همایون
گسترۀ زنگ شتر
یye
یاyâ
یب yab
یح yeh
ید
یز
یوu
یهyeh
یتیمک yatimak
یقولونه yaquolunah
منابع و مآخذ

راهنمای دانلود کتاب نغمه چکاوک

برای دانلود کتاب نغمه چکاوک و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  نغمه چکاوک
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)