کتاب‌های مرتبط با کتاب هزار و یک شب، قسمت ششم: حکایت دو وزیر